Gå til indhold

Klimatilpasningsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er i gang med en række anlægsprojekter, som skal løse de problemer, som opstår på grund af de større regnmængder, der vil ramme os i fremtiden.

Klimatilpasningsprojekter

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Vi får flere og kraftigere skybrud, og det er en udfordring at holde de store regnmængder ude af huse og kældre. Det kræver at boliger, veje og byer planlægges på en ny måde. Derfor klimatilpasser vi udsatte områder, så vi bedre kan håndtere ekstreme nedbørsmængder i fremtiden.

Når vi bedre kan styre overfladevandet, kan det give værdi og oplevelser for dem, der bor i og bruger byerne. Derfor er det en del af klimaprojekterne at skabe nye byrum og rekreative områder med åbne regnvandskanaler, regnvandssøer og permeable belægninger til glæde for lokale og besøgende. 

Læs mere om vores klimaprojekter i Skanderborg Kommune via links her på siden eller gå på opdagelse i vores samlede projektoversigt her.

Igangværende Klimaprojekter


Agnetevej og Kildebakken, RyI 2020 igangsatte vi et nyt klimatilpasningsprojekt i områderne omkring Agnetevej i Ry. Projektet skal munde ud i en langtidsholdbar løsning til håndtering af både spildevand og regnvand, som også kan håndtere ekstreme klimahændelser. 


Skanderupbækken, Skanderborg


Skanderupbækken skal klimatilpasses, så den i fremtiden vil kunne håndtere store regnhændelser. I den forbindelse etablerer Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune nye grønne oaser omkring områdets regnvandsbassiner, som udgør hyggelige miljøer med fokus på biodiversitet, fordybelse og læring om naturen.


Skanderborg Forsyning er i samarbejde med Skanderborg Kommune i gang med løbende anlægsarbejde i Låsby, med det overordnede mål at forberede vandafledningen i Låsby til fremtidens store regnskyl og den forventede befolkningstilvækst. Samtidig er det en hensigt med projekterne at højne de bymæssige værdier i Låsby.

Afsluttede Klimaprojekter

Højvangens Torv, Skanderborg


Vi har klimatilpasset områderne omkring Højvangens Torv til bedre håndtering af overfladevand ved ekstremregn. Klimaprojektet har til formål at sikre området ved at afskære de naturlige strømningsveje og i stedet skabe vandkorridor ud fra byområdet.

Permavejen i Galten


Permavejen i Galten er en del af et større klimatilpasningsprojekt i området. Permavejen lader regnvand sive igennem permeabel asfalt og og opfanger det i en membran, der fungerer som et forsinkelsesbassin i selve vejen, indtil der igen er plads i det traditionelle regnvandssystem.

Galten, Nord


Et større kloakrenoverings- og klimatilpasningsprojekt, der omfattede et større område af det nordlige Galten. Nogle veje blev både klimatilpasset og separatkloakeret, mens der andre steder blev lavet almindelig separatkloakering, uden klimatilpasning. På en enkelt vej valgte man kun at klimatilpasse.

Låsby Søpark


Låsby Søpark er resultatet af et konkret behov for klimatilpasning af Låsby og et stort ønske i byen om et fælles samlingssted. Det, som først handlede om at skabe et regnvandsbassin til afledning af regnvand, mundede således ud i et unikt, fælles aktivitetsområde med vandet som centralt omdrejningspunkt. Projektet var det første i Danmark med fuld borgerinddragelse under hele projektet. 

Siimvej, Ry - Vandtrappen


I forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i Ry har Skanderborg Forsyning i samarbejde med Skanderborg Kommune etableret en strømningsvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes nu via overfladen frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over en eksisterende skrænt.

Tinbæksøen, Skovby


Skandeborg Forsyning og Skanderborg Kommune gik her sammen om at klimasikre en viadukt ved Skovlundvej, som ved større regnhændelser stod under vand. De nære områder blev også belastet af regnen. Derfor blev der lavet en klimaløsning, som leder overfladevandet til et nyt rekreativt område ved navn Tinbæksøen.

Tippethøj, Ry


Boligområdet Tippethøj i Ry er særligt udsat for oversvømmelser under kraftige regnskyl, fordi overfladevand strømmer til området fra et stort opland. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har derfor udført et klimatilpasningsprojekt i området, der leder vandet udenom boligerne og videre ud i vandløb og bassiner, 

Vestergade, Skanderborg


Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune har lavet et regnvandsbassin og en kanal ved bo- og aktivitetstilbuddet Sølund, som leder regnvandet fra dele af Vestergadeområdet til et ny regnvandsbassin på boldbanerne. For at vandet kan løbe videre herfra til Svanesø af sig selv, er den eksisterende kanal langs banerne blevet hævet og omlagt.