Værd at vide om voldsom regn

Når det regner kraftigt, kan regnen ikke altid nå at løbe ned i regnvandskloakken.
Derfor kan vandet blive nødt til at søge andre steder hen, og det gælder for dig om at undgå, at det ender i din kælder, eller oversvømmer din grund.

Som husejer er du selv ansvarlig for at sikre dit hus mod vandskader under ekstreme regnhændelser. Skader kan både opstå ved, at regnvand strømmer ind på din grund og i din bolig fra omkringliggende terræn, eller ved at opstigende kloakvand eller grundvand trænger op i din kælder.

Vi har samlet nogle enkle, praktiske råd, du kan følge for at forebygge uheld, ligesom der er overvejelser, du bør gøre dig, hvis du skal bygge nyt hus, anlægge ny have, renovere din kælder eller dit kloaksystem. Derudover har vi produceret en video, som ligeledes forklarer hvordan vand kan trænge ind, og hvad du kan gøre.

Et par gummistøvler i regnvejr

Den bedste sikring mod oversvømmelse er den du forbereder i god tid, før skaden er sket. Gennemgå dit hus og din grund med udgangspunkt i disse almindelige forholdsregler:

 • Terrænet ved dit hus bør skråne væk fra huset, så regnvand ikke samler sig langs muren og siver ind. Undgå samtidig at dit terræn skråner ind mod naboen.

 • Dræn langs muren kan være en løsning, hvis vandet ikke kan løbe væk på terrænet.

 • Særlige fliser og belægning, som vand kan trænge igennem - såkaldt permeabel belægning - vil være en god ide, hvis du har meget befæstet areal.

 • Haven kan på et væld af kreative måder både rumme og aflede regnvand, blandt andet i nedgravede faskiner, anlagte regnvandsbede eller lavninger i terrænet. Jordbundsfold eller grundvandets placering kan dog gøre det vanskeligt at få etableret en sådan løsning. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, hvor du også skal søge om tilladelse, hvis du ønsker en nedsivningsløsning på din grund.

Du kan holde øje med varsler om ekstremregn og skybrud i dit lokalområde DMI's hjemmeside (eksternt link, åbner i nyt vindue). Når der udstedt et varsel, har du ofte kun kort tid til at forebygge, at vand trænger ind i dit hus. Heldigvis er der flere enkle forholdsregler, du kan tage:

 • Luk døre og vinduer og tjek at lister slutter tæt, så vandet ikke kan sive ind.

 • Rens sandfang (der hvor nedløbsrøret fra tagrenden bliver ført ned i jorden) og tagrender, så vand fra taget kan løbe uhindret ned i afløb.

 • Sørg for frit nedløb for vand i riste osv., så vandet ikke samler sig ved dit hus.

 • Benyt gerne sandsække, som kan beskytte mod indtrængende vand fra både omkringliggende terræn og afløb.

 • Har du kælder, så vær opmærksom på, om der er elinstallationer eller andet dernede, som ikke kan tåle vand. Flyt det op i højden eller overvej at fjerne det helt fra kælderen.

 • Sørg så vidt muligt for, at der er nogen hjemme når skybruddet rammer, så de kan gribe ind i tilfælde af oversvømmelse.

Hvis uheldet er ude og der er trængt vand ind i dit hus, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Skanderborg Forsyning har ikke ansvar for kloak og regnvand på din egen grund. 

Vandet kan indeholde små mængder spildevand, hvis kloakken har været oversvømmet, og det kan derfor være sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj, når du kommer i berøring med det – også med de ting, der har været i kontakt med vandet.

Sørg for at dokumentere skader med billeder og video og kontakt dernæst dit forsikringsselskab, som kan rådgive dig om erstatning og oprydning.

Skanderborg Forsyning dækker kun skaderne hos dig, hvis der har været fejl eller forsømmelser i den del af kloakken, vi har ansvaret for. Hvis du mener, at det er tilfældet, skal du kontakte både dit eget forsikringsselskab og os, så vi sammen kan få dokumentation for, hvad der var skyld i oversvømmelsen. Du kan læse mere om, hvilke dele af kloakken vi har ansvaret for her.

 • Få lukket gulvafløb eller toiletter i kælderen, hvis du ikke har brug for dem. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 • Få monteret et højvandslukke på gulvafløb i kælderen, så spildevand ikke kan blive presset retur gennem kloakken og op i din kælder. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 • Er din kælder særligt udsat, kan du få installeret en pumpe som kan lede vandet væk. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 • Sørg for at kældervæggene er forseglet, så opstigende grundvand eller vand langs husmuren ikke kan trænge ind.

 • Tjek om trappenedløb og lyskasser er sikret mod at vand kan løbe ned og trænge ind ad kælderdøre eller -vinduer. En høj kant rundt om kan være en god ide.

 • Flyt elektriske apparater og værdifulde ejendele op i højden eller helt ud af kælderen.

 • Overvej om det er nødvendigt at lægge dræn ved huset.
En grafik der forklarer, hvad man gøre for at holde vandet ude af sin kælder