Et par gummistøvler i regnvejr

Vores indsatser

Regn og klima

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Fremtidens nedbør giver derfor udfordringer, som vi er i gang med at løse. Det handler om at bruge regnen, der hvor den skaber værdi - og lede den væk, hvor den ødelægger værdier. 

Derfor er vi i færd med at indrette vores kloaksystemer, så de kan klare flere af de voldsomme regnhændelser, vi kan forvente flere og flere af. Vi adskiller regnvandet fra spildevandet, så vi ikke skal rense regnvandet, vi anlægger og vedligeholder regnvandsbassiner, som kan tage imod og rense store mængder vand på kort tid. Og vi forsøger så vidt muligt at indrette løsningerne, så de skaber liv og værdi lokalt, eksempelvis i form af regnsøer og systemer, der kan bruges af alle.

Samtidig tænker vi klimaet og den grønne omstilling ind i vores håndtering af både drikkevand og spildevand - det er nemlig en del af vores vision, at vi gør vores for at bidrage til den grønne omstilling.

En regnvåd gade midt i Skanderborg

Separatkloakering

Skanderborg Forsyning er i fuld gang med at lægge separate kloakledninger rundt om i kommunen, så regnvand og spildevand ikke løber i samme ledning.
Dette gør vi hovedsagligt af to årsager:

  • For at undgå, at renseanlæggene bruger ressourcer på at rense regnvand
  • For at undgå, at de oversvømmelser der opstår, når det regner meget, indeholder spildevand

Du kan læse meget mere om separatkloakering i Skanderborg Kommune
vores side om emnet.

Regnvandsbassin foran moderne byggeri

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at tilpasse samfundet til de klimaændringer, der forventes at forekomme i fremtiden.

I Skanderborg tilpasser vi så vidt muligt vores løsninger til klimaet, og udnytter regnvandets værdi ved at skabe nye byrum, lave åbne regnvandskanaler og regnvandsbassiner. Det giver vores løsninger rekreativ værdi til glæde og gavn for borgerne.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har lavet en klimatilpasningsplan, som dels kortlægger udsatte områder ved ekstrem regn, og dels giver forslag til, hvordan vi kan håndtere skybrud fremover.

Planen har tilvejebragt mange forskellige projekter, hvor nye metoder til at håndtere ekstreme mængder regn tages i brug.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har sammen følgende klimaprojekter:

Agnetevej og Kildebakken

Ry

En kran arbejder på klimaprojektet i Ry

I 2020 igansættedes et nyt klimatilpasningsprojekt i områderne omkring Agnetevej i Ry. Projektet skal munde ud i en langtidsholdbar løsning til håndtering af både spildevand og regnvand, som også kan håndtere ekstreme klimahændelser. 

Skanderupbækken

Skanderborg

En gruppe mennesker ser på gravearbejder ved Skanderupbækken

Skanderupbækken skal klimatilpasses, så den i fremtiden kan håndtere store regnhændelser. Der etableres nye grønne oaser omkring regnvandsbassinerne, som udgør rekreative områder med fokus på biodiversitet, fordybelse og læring.

Låsby Søpark og Hovedgade

Låsby

Låsby søpark

Anlægsarbejde er foregået over en årrække i Låsby, med henblik på at forberede vandafledningen i byen til fremtidens store regnskyl og befolkningstilvækst. Samtidig er det en hensigt at højne de bymæssige værdier, og byen har derfor nu glæde af fællesområdet Låsby Søpark.

Klima og kloakering i Galten

Galten

Gravearbejde i forbindelse med projektet i Galten

I 2015 og 2016 anlagde man en klimavej af vandgennemtrængelig asfalt og specialudviklet stabilgrus, og i 2017 og 2018 gjaldt det både separering af kloakken og klimatilpasning i det nordlige Galten. 

Tinbæksøen

Skovby

Tinbæksøen

Klimasikring af en viadukt ved Skovlundvej, som ved større regnhændelser stod under vand. De nære områder blev også belastet af regnen. Derfor er der lavet en klimaløsning, som leder overfladevandet til et nyt rekreativt område ved navn Tinbæksøen. 

Vandtrappen, Siimvej

Ry

Vandtrappen i Ry i regnvejr

I forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i Ry er der etableret en strømningsvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes nu via overfladen frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over en eksisterende skrænt. 

Højvangens Torv

Skanderborg

Det færdige projekt på Højvangens Torv

Områderne omkring Højvangens Torv er tilpasset til bedre håndtering af overfladevand. Klimaprojektet har til formål at sikre området ved at afskære de naturlige strømningsveje og i stedet skabe vandkorridor ud fra byområdet.

Vestergade

Skanderborg

Et regnvandsbassin foran moderne byggeri

Et regnvandsbassin og en kanal ved bo- og aktivitetstilbuddet Sølund leder regnvandet fra dele af Vestergadeområdet til et regnvandsbassin ved boldbanerne. Den eksisterende kanal langs banerne er blevet hævet og omlagt.

Tippethøj

Ry

Vandtrappen i Ry i regnvejr

Boligområdet Tippethøj i Ry er særligt udsat for oversvømmelser under kraftige regnskyl, fordi overfladevand strømmer til området fra et stort opland. Vandet ledes udenom boligerne og videre ud i vandløb og bassiner.


Grundvandsbeskyttelse

I Danmark er grundvandet en værdifuld ressource, men dets kvalitet er ikke en selvfølge. Vi bor oven på vores drikkevand, og derfor er vi alle ansvarlige for at beskytte det. Derfor har Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning rejst Anebjerg Skov, der beskytter en af Skanderborg Kommunes uudnyttede grundvandsressourcer.

Oprensning af regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner er en del af vores afløbssystem, og har til formål at forsinke og opbevare regnvand, inden det ledes videre i systemet. Vi oprenser løbende vores bassiner, afhængig af det enkeltes bassins behov.