Ofte Stillede Spørgsmål

Vælg en kategori
Skyd genvej

Drikkevand

Du kan se prisen på både drikkevand og afledning af spildevand her.

Manglende vand kan skyldes planlagte reparationer eller pludselige brud. Det fremgår tydeligt på vores hjemmeside, hvis der er områder, hvor vi har lukket for vandet. Her kan du også tilmelde dig sms service, så du får besked, hvis vi lukker for vandet.

Læs mere om hvad du skal gøre, hvis du mangler vand (åbner på ny fane).

Skanderborg Forsyning står ikke for opvarmningen af det vand, vi leverer til din ejendom. Skulle du opleve, at du ikke har noget varmt vand, bedes du tjekke dit varmeanlæg eller kontakte en vvs-installatør, som kan kigge på problemet for dig. Modtager du fjernvarme, skal du kontakte dit fjernvarmeselskab.

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter, hvor det kommer fra. 
Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. 

Læs mere om, hvor hårdt vandet er på vores forskellige vandværker (åbner på ny fane).

Bor du i Skanderborg Kommune får du enten vand fra os, eller fra et af de mange lokale, private vandværker. Vi driver fem vandværker og leverer rent drikkevand til knap 7.000 kunder i kommunen. 

Læs mere om vores vandværker og de områder vi leverer vand til (åbner på ny fane).

Der er ikke fundet PFAS på nogle af Skanderborg Forsynings aktive vandværker.

Den seneste tid har der været øget opmærksomhed omkring flourstoffer (PFAS). Stofferne kommer primært fra brandøvelsespladser og slukningsarbejde.

Skanderborg Forsyning undersøger løbende vandkvaliteten på alle vandværker, som hører under forsyningen. 

Du kan altid se resultatet fra de seneste vandanalyser fra vores fem vandværker via et link inde på deres individuelle undersider:

Fredensborgværket
Stillingværket
Gramværket
Herskindværket
Voerladegårdværket

Lavt vandtryk kan blandt andet skyldes forkalkninger i installationer eller i stikledningen.

Læs mere om hvad du kan gøre, hvis du har lavt vandtryk (åbner på ny fane).

Hvis dit vand er misfarvet eller smager mærkeligt, kan det skyldes at rust eller andre belægninger i vandrørene har løsnet sig. Det sker nogle gange, hvis vandforsyningen har været lukket på grund af reparation.

Denne slags misfarvning og afsmag er ikke sundhedsskadelig. For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver normalt igen - minimum 10 minutter.

Læs mere om forskellige former for misfarvet vand, og hvad det kan skyldes (åbner på ny fane).

Ledningsbrud kan opdages ved at vandet fosser op på vejen gennem hul, revne eller stophane.

Det skal du gøre ved mistanke om brud på en vandledning: 

  • Er bruddet på dine egne vandledninger er det dit eget ansvar at reparere skaden, og du bør kontakte en autoriseret vvs-installatør.
  • Er bruddet på offentligt areal, så drejer det sig sandsynligvis om en af Skanderborg Forsynings vandledninger, og du bedes hurtigst muligt kontakte os på tlf. 87 93 93 93.

Ledninger i vejen
Vil du vide hvor vand- og kloakledninger ligger i vejen, kan du finde oplysninnger om dette via et kort over Skanderborg Kommune (link åbner på ny fane), hvor forskellige lag med ledningsoplysninger kan slås til og fra. 

Vær opmærksom på at oplysningerne på kortet kan være forældelde eller unøjagtige. Oplever du, at kortet er mangelfuldt eller har du brug for de nyeste informationer kan du skrive til os eller ringe på tlf. 87 93 93 93.

Ledninger på privat grund
Vi har ingen information om ledningers beliggenhed på privat grund, men du kan i nogle tilfælde finde oplysningerne i kommunens byggesagsarkiv.

Vandanmeldelse
Ved nye tilslutninger skal vi modtage en vandanmeldelse fra en autoriseret vvs-installatør, inden tilslutningerne etableres.

Læs mere om tilslutning og vandanmeldelse.

Tilslutningsbidrag
Når nye udstykninger og huse skal kobles på vandledningerne, koster det et tilslutningsbidrag. Prisen på tilslutning afhænger af boligtype, dimensionerne på vandledningerne og flere andre faktorer.

Se priserne i vores takstblad, og kontakt os for at få den præcise pris på netop dit byggeprojekt.

Du har mulighed for at søge refusion, hvis du har haft et vandtab pga. et rørbrud på en skjult installation.

Læs mere om dine muligheder eller søg refusion.

Vand fra vandhanen plasker i et glas
En driftsmedarbejder inspicerer et renseanlæg

Kloak og spildevand

I kommunens spildevandsplan er det muligt at se, om der er foretaget separering af kloakken ved din ejendom, eller om en separatkloakering er planlagt inden for den nærmeste fremtid.

I kommunens spildevandsplan er det muligt at se, om der er foretaget separering af kloakken ved din ejendom, eller om en separatkloakering er planlagt inden for den nærmeste fremtid.

Du ejer og har ansvar for den del af kloakrørene, som tilhører din grund, og vi ejer resten af det rørsystem, der leder det beskidte spildevand fra dig til renseanlægget og helt tilbage til naturen, når det er rent igen.

En dybdegående besvarelse på spørgsmålet finder du på vores side Hvem ejer kloakken? 

Du kan også læse mere om gældende regler samt dit ansvar som borger i folderne "Hvem ejer kloakken?" (PDF) og "Hvem har ansvaret for kloakken?" (PDF), udarbejdet af teknologisk institut.

Du eller en autoriseret kloakmester skal indsende en ansøgning om tilslutning til kloakledningen til os, som vi skal godkende, inden du kan sætte arbejdet i gang.

Læs mere om tilslutning til kloak.

Prisen for tilslutning til kloakken finder du i vores takstblad.

Det kan være, du har fået et påbud at om separere kloakken på din grund, så husspildevand og regnvand løber i hver sit rør, eller at du af en anden årsag har brug for at kende til kloakeringen på din egen grund.

Forsyningen har ikke oplysninger om ledningsanlæg på privat grund, men du kan selv undersøge sagen på følgende måder:

  • Du kan søge kloaktegninger over din ejendom i kommunens online byggesagsarkiv (kræver MitID-login). Har brug for hjælp til søgningen, bedes du henvende dig til kommunen på byggesag@skanderborg.dk

  • Du kan kontakte en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med at kortlægge kloakken på din grund. Dette kan være en god idé, hvis din skelbrønd ikke umiddelbart er synlig, f.eks. hvis den ligger under flisebelægningen i din indkørsel. 

Ledninger i vejen
Vil du vide hvor vand- og kloakledninger ligger i vejen, kan du finde oplysninnger om dette via et kort over Skanderborg Kommune (åbner på ny fane), hvor forskellige lag med ledningsoplysninger kan slås til og fra. 

Vær opmærksom på at oplysningerne på kortet kan være forældelde eller unøjagtige. Oplever du, at kortet er mangelfuldt eller har du brug for de nyeste informationer kan du skrive til os eller ringe på tlf. 87 93 93 93.

Ledninger på privat grund
Forsyningen har ikke oplysninger om ledningsanlæg på privat grund, men du kan selv undersøge sagen på følgende måder:

  • Du kan søge kloaktegninger over din ejendom i kommunens online byggesagsarkiv (kræver MitID-login). Har brug for hjælp til søgningen, bedes du henvende dig til kommunen på byggesag@skanderborg.dk

  • Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med at kortlægge kloakken på din grund. Dette kan være en god idé, hvis din skelbrønd ikke umiddelbart er synlig, f.eks. hvis den ligger under flisebelægningen i din indkørsel. 

I dit hus
Hvis lugten kommer fra dit eget hus, så tjek om dine vandlåse er fyldt med skidt eller udtørrede. I så fald rens eller lad vandet løbe i ti minutter.

Læs mere om, hvordan du passer på din kloak.

Uden for din grund
Hvis lugten er et sted uden for din grund, bedes du kontakte os.

Hvis du ser rotter eller har mistanke om, at der er rotter i kloakken, har du pligt til at anmelde det til Skanderborg Kommune (åbner i ny fane).

Du bedes kontakte os, så vi kan udbedre problemet.

Skriv til os eller ring på tlf. 87 93 93 93.

Brud på kloakrør
Opdager du et brud på et kloakrør i vejen eller på andre arealer, bedes du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 87 93 93 93.

Brud på stikledning
Er bruddet opstået på den del af kloakledningen, som tilhører din grund, er det dit eget ansvar at reparere skaden, og du bedes kontakte en kloakmester.

Hvis du er i tvivl om, hvem der har ansvaret for ledningen, hvor bruddet er opstået, kan du læse mere på vores side Hvem ejer kloakken?

Hvis du vurderer, at din kloak er stoppet, skal du starte med at kigge i din skelbrønd. Den er typisk placeret yderst på din grund, måske i fortovet eller i vejen. Læg mærke til hvor vidt:

Skelbrønden er fuld af vand
Hvis skelbrønden er fuld af vand, betyder det højst sandsynligt, at kloakken er tilstoppet i den del, der kommer efter skelbrønden. Den del af kloakken er vores ansvar, og du bedes derfor kontakte Skanderborg Forsyning, så vi hurtigst muligt kan udbedre problemet.

Skelbrønden er tom
Hvis skelbrønden er tom, er problemet lokaliseret et sted i rørene før skelbrønden, dvs. i dine egne kloakinstallationer. Mange mindre tilstoppelser kan afhjælpes ved at rense med et såkaldt rensebånd eller spule vand igennem kloakken med en almindelig haveslange. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, hvis du ikke kan afhjælpe problemet ved egen hjælp.

OBS: Vær opmærksom på, at en autoriseret kloakmester IKKE må rense forsyningens kloakledninger uden at kontakte Skanderborg Forsyning først. Forsyningens ledninger er dem, der ligger uden for din grund, efter skelbrønden. Hvis kloakmesteren renser forsyningens kloakledninger uden først at rette henvendelse, er det dig som grundejer, der er forpligtet til at betale for rensningen af dem.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis kloakken er stoppet.

Vejriste (rendestensbrønde) og stikledningerne i vejen er ejet af vejens ejer - det vil sige grundejerforeningen eller Kommunen. Det er vejens ejer, der har ansvar for at vedligeholde og rense vejriste.

Hvis vejristen er tilstoppet på en kommunal vej, skal du kontakte Skanderborg Kommune. Giv et praj til kommunen.

Regning, forbrug og betaling

Du kan se dine regninger i vores selvbetjening Min Forsyning.

Vi anbefaler, at du tilmelder din regning til BetalingsService, så den automatisk bliver betalt. Du kan også vælge at få regningen tilsendt din e-boks.

Hvis ikke du tilmelder din regning til BetalingsService eller digital post, vil vi sende dig regningen med posten som girokort mod et gebyr.

Læs mere om de forskellige betalingsmåder, og hvordan du tilmelder dig.

Se aktuelle priser eller hent vores takstblad (åbner på ny fane).

Den pris, du betaler for vand og spildevand, er sammensat af en række forskellige priser, bidrag og afgifter. Nogle af dem afhænger af dit forbrug - andre er faste bidrag, som alle betaler.

Du har mulighed for at søge refusion, hvis du har haft et vandtab pga. et rørbrud på en skjult installation.

Læs mere om dine muligheder og om, hvordan du søger refusion.

I vores selvbetjeningsløsning MinForsyning kan du følge med i dit forbrug. Du kan også aflæse forbruget løbende direkte på din vandmåler.

Vi anbefaler, at du holder øje med din vandmåler og dit vandforbrug, så du opdager pludselige afvigelser, der kan være tegn på et rørbrud eller et løbende toilet.

Langt de fleste vandkunder hos Skanderborg Forsyning har en fjernaflæst måler. Det betyder, at du som kunde ikke længere selv skal indtaste dit forbrug.

Enkelte kunder har stadig en måler, der ikke kan fjernaflæses, og de skal indtaste vandforbruget en gang om året.

Læs mere om de forskellige målere, og hvordan du indtaster dine måleroplysninger.

En dame sidder ved sin bærbare computer med et betalingskort
Et par gummistøvler i regnvejr

Regnvand og klima

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark, så vi oplever flere og kraftigere skybrud.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har lavet en klimatilpasningsplan, som dels kortlægger udsatte områder ved ekstrem regn, og dels giver forslag til, hvordan vi kan håndtere skybrud fremover. Planen har tilvejebragt mange forskellige projekter, hvor nye metoder til at håndtere ekstreme mængder regn tages i brug.

Læs mere.

Læs vores råd til, hvad du kan gøre for at undgå regnvand i din kælder og hvordan du kan håndtere det på din grund.  

Et alternativ til at lede dit regnvand ud i vores rør er, at aflede og nedsive regnvandet i din egen have, f.eks. med et regnvandsbed eller en regnvandsfaskine. Dermed kan regnvandet udnyttes til havens fordel samtidig med, at du sparer nogle af udgifterne til separeringen. Du skal søge kommunen om tilladelse til en sådan løsning.

Du kan læse mere og søge om tilladelse på kommunens hjemmeside (åbner på ny fane).

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Læs vores privatlivspolitik.

Vores hjemmeside benytter kun funktionelt nødvendige cookies, og derfor møder du ikke et cookie-banner eller en pop-up, når du besøger vores hjemmeside. 

Læs cookie-politik.