Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

_______________

Vi tager beskyttelse af dine oplysninger alvorligt,

Når du er kunde hos Skanderborg Forsyning A/S, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand.

Denne privatlivspolitik er udarbejdet for at vise at:

 • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
 • Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
 • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

KONTAKTOPLYSNINGER
Skanderborg Forsyning er en koncern, der består 5 selskaber. Alle selskaber deler samme adresse og kontaktoplysninger. Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Skanderborg Forsyning A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg
CVR: 32 66 69 06
Telefon: 87 93 93 93
Mail: service@skanderborgforsyning.dk
Website: www.skanderborgforsyning.dk

DATAANSVARLIG
Som dataansvarlige træffer vi beslutninger om, hvordan behandlingen af personoplysninger skal ske. Hvis flere i fællesskab træffer beslutningerne, er disse fælles dataansvarlige.

Når du er kunde i et af selskaberne i koncernen er du samtidig kunde i service- og moderselskabet Skanderborg Forsyning A/S. Der er fælles dataansvar mellem koncernens selskaber i forhold til behandling af identifikationsoplysninger (undtagen CPR-nummer), forbrugsoplysninger, inddrivelse og TV-overvågning.

Selskaberne har via denne fælles ordning sikret, at dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen varetages fuldt ud.

Selvstændigt dataansvar:

Skanderborg Forsyning A/S
Skanderborg Spildevand A/S
Skanderborg Vand A/S
Skanderborg TA Spildevand ApS
Skanderborg TA Vand ApS

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, er det ikke muligt for os at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler. Oftest indsamles dine oplysninger direkte fra dig selv, men i nogle tilfælde kan vi få dine oplysninger fra fx en ejendomsmægler ifm. flytning.

Kunder
For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Identifikations og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelt CVR-nummer
 • Måler-, kunde- og installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og –type samt ejendomsnummer
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle afdragsordninger og restancer
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Oplysninger om husstandsforbrug

Ved behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme personoplysninger (såsom oplysninger om helbredsmæssige forhold). Derudover kan det blive nødvendigt at behandle oplysninger om truende adfærd, børn og dyr på forbrugsstedet (ikke-følsomme personoplysninger).

I tillæg hertil kan vi behandle visse øvrige oplysninger, såfremt vi vurderer, at vi har en berettiget legitim interesse heri. Dette omfatter navnlig:

 • Eventuelle billeder taget i forbindelse med arrangementer og aktiviteter

 • CPR-nummer
  Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

Afbrydelser af vand
Ved behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme personoplysninger (såsom oplysninger om helbredsmæssige forhold), ligesom det kan blive nødvendigt at behandle oplysninger om truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afdragsordninger
I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

Lovovertrædelser
Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Kundeundersøgelser
For løbende feedback og måling af kundernes tilfredshed gennemføres undersøgelser, som indsamles og opbevares med henblik på forbedringer af virksomhedens ydelse. Undersøgelsen vil dog først igangsættes, når vi har kundens samtykke til det.

Formularhenvendelser
I det omfang der gives eksplicit samtykke hertil og kunden selv indtaster og indsender informationerne, behandles:

 • Navn, telefonnummer, e-mail, adresse.

Oplysninger indtastet på hjemmesiden i formularer benyttes til behandling af din henvendelse vedr. produkter og services. Disse oplysninger indsamles hvis du giver samtykke hertil, hvilket er helt frivilligt. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os.

Formål med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af forbrug.
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af vand- og/eller spildevand, såfremt der ikke er forsyningspligt, og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S.
 • CPR-nummer anvendes til ét af følgende formål:e-Boks (modtagelse af regninger og aflæsningskort).
 • NemKonto (udbetaling til NemKonto i tilfælde af, at du har penge til gode).
  Ajourføring af adresse (opdatering af folkeregister adresse).
 • e-Boks (modtagelse af øvrige dokumenter).


Vi behandler ovenstående oplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Skanderborg Forsyning A/S overholdelse af sin retlige forpligtelse).

 • Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Skanderborg Forsynings opfyldelse af en aftale, som eksempelvis levering af vand eller en aftalt afdragsordning).  
               
 • Optimering af drift og forsyningssikkerhed
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel), som er optimering af drift og forsyningssikkerhed.

 • Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer
  Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, eller databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

 • Behandling af CPR-nummer
  Behandling af CPR-nummer vil ske på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Hvis CPR-nummer anvendes med det formål at inddrive fordringer sker behandling efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet 5 år efter kunderelationens ophør.

Analyse af målerdata
Formålet med opbevaring og behandling af målerdata skyldes et behov for at begrænse vandspild, ff. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

For de personoplysninger som er omfattet af analysen, gælder følgende sletteregel. Timeværdier opbevares i 13 måneder. Efter 13 måneder udtyndes dataene, og der gemmes kun én værdi pr. dag, indtil denne værdi er 5 år gammel. Efter 5 år, udtyndes dataene igen, så der kun gemmes én værdi pr. måned. Når denne værdi er 10 år, slettes den.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse
 • kontaktperson
 • CVR-nummer, hvis kreditor har et sådant
 • Betalingsoplysninger
 • Eventuelle mails og andet korrespondance

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Oplysningerne bliver behandlet på baggrund af aftalen/kontrakten mellem de to parter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt for at overholde vores retlige forpligtelser efter gældende skatte- og afgiftslovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet 5 år efter endt leverandør- eller samarbejdsrelation, eller når garantien på købte produkt/ydelse er udløbet.

Jobansøgere

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning (dvs. legitime interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, Artikel 6, betragtning 47, 48 og 49).

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver i udgangspunktet ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. Men i visse tilfælde vil vi gøre brug af eksterne rekrutteringsfirmaer til jobansøgningsproces.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling
Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke typer personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af dine personoplysninger, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til banker, inkasso, fragtfirmaer, offentlige myndigheder mv.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi overdrager vandforsyningens målerdata til spildevandsselskabet med henblik på afregning af vandafledningsbidraget:

Lov nr. 132 af 16/02/2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, § 1, nr. 33; bekendtgørelse nr. 1227 af 03/10/2016. Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed § 2, stk. 2, punkt 8.

Vi overdrager vandforsyningens målerdata til spildevandselskabet med henblik på afregning af spildevandsafgift:

Lovbekendtgørelse 2016-11-11 nr. 1323 om afgift af spildevand, se § 7, stk. 10.

Derudover kan vi videregive trafik-, pakke- samt stationære data, der kan indeholde både almindelig og følsomme personoplysninger, til Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste og arbejder forebyggende mod cyberkriminalitet.

Som forsyningsselskab har vi en samfundsvigtig funktion, og derfor har vi indgået en aftale om tilslutning med Center for Cybersikkerhed, der indebærer monitorering af organisationens netværkstrafik og løbende overførsel af oplysninger fra Skanderborg Forsynings sikkerhedssystem. Det gør vi for at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau hos os og i samfundet. En eventuel videregivelse sker under iagttagelse af strenge krav til fortrolighed og i henhold til lov om Center for Cybersikkerhed.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 • Hvis du anmoder om det, kan vi udlevere en kopi af dine personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 • Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine personoplysninge til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Cookiepolitik

Vores hjemmeside benytter kun funktionelt nødvendige cookies, og derfor møder du ikke et cookie-banner eller en pop-up, når du besøger vores hjemmeside. 

Cookies anvendes på stort set alle hjemmesider. Det er en simpel tekstfil, som hjemmesidens server gemmer på din computer, tablet eller smartphone. Cookiefilen gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

En cookie kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den indeholder kun tekst, er ikke et program og kan ikke sprede virus.

Trafikovervågning
Vi benytter trafikanalyseværktøjet Matomo til at følge og analysere besøgendes brug af vores sider. Matomo sætter ikke en cookie og anonymiserer besøgendes IP-adresser.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise unødvendige cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Mange funktioner og services på internettet vil dog ikke kunne benyttes korrekt, hvis du ikke tillader cookies.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies, både enkeltvis eller på en gang. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Bruger du flere browsere så husk, at hvis du ønsker at slette cookies, skal det gøres i alle browsere.