Illustration af læringstrappen der etableres i forbindelse med projektet Skanderupbækken

Klimatilpasning langs Skanderupbækken

Klimatilpasning og separatkloakering skaber værdi for natur og mennesker

Skanderborg kommune og Skanderborg Forsyning klimatilpasser området omkring Skanderupbækken. Formålet er at sikre, at området i fremtiden kan håndtere store regnhændelser, så risikoen for oversvømmelser bliver minimeret. 

Som en del af klimatilpasningen bliver der mulighed for at skabe nogle spændende rekreative områder, hvor der er fokus på biodiversitet og natur. Samtidig bliver der etableret udendørs lærings- og opholdsrum, som de nærliggende institutioner kan benytte til læring og fordybelse.

Klimaprojektet følges op af en separatkloakering af områderne op til Skanderupbækken, og når både klimaprojekt og separatkloakering er afsluttet får vi en mere naturlig bæk med et forbedret vandmiljø.

Område

Skanderupbækken er dels en åben grøft, dels et rørlagt vandløb.

Bækken begynder ved Skydebanevej umiddelbart syd for Skanderborgvej og løber herfra i østlig retning under Vroldvej, P.B. Lundsvej og Kirkevej.

Herefter fortsætter vandløbet i sydøstlig retning under Egholmvej og til rørlægningen under Skanderborg Realskole og videre ud i Skanderborg Sø. Det nederste rørlagte forløb ligger udenfor det aktuelle projektområde.

Vandløbets samlede længde indenfor projektområdet er på ca. 950 m.

Tidsplan og etaper

Klimatilpasningen langs Skanderupbækken er planlagt til at forløbe efter nedenstående tidsplan med tre kommende etaper. 

Etape 1. b er området ved Skydebanevej. Der bliver forundersøgelser og projektering frem til midten af 2024, hvorefter anlægsfasen begynder og forventes afsluttet i 2026-2027.

Etape 2 er området ved Wegeners Eng. Der bliver forundersøgelser og projektering frem til midten af 2024, hvorefter anlægsfasen begynder og forventes afsluttet i 2026-2027.

Etape 3 er området ved Oasen. Der bliver forundersøgelse og projektering frem til 2026, hvorefter anlægsfasen begynder og forventes afsluttet i 2027-2028.

Etaperne i graveprojektet er angivet på et kort

Etape 1

Etape 1 består af to delområder, hhv. nord (1a) og syd (1b) for Skanderborgvej. Det nordlige område er på ca. 1 ha og afgrænses mod nord og syd af en jernbane, Mod vest ligger en privat beboelsesejendom. Området er beskrevet under Etape 1a. 

Det sydlige område (1b)  af etape 1 er på ca. 0,9 ha og afgrænses mod nord af Skanderborgvej og mod sydøst af Vroldvej. Mod sydvest ligger et boligområde på Skydebanevej. Området som har et eksisterende bassin kaldes for etape 1b, Skydebanevej.

Kortet viser etape 1a, 1.b, 2 og 3.

Etape 1.a - Ivers Eng

Ivers eng omfatter området nord for Skanderborgvej. Her blev der i 2022 etableret  et regnvandsbassin, som er projekteret til at kunne forsinke og rense 5-årige regnhændelser. Det vil sige, at det kan håndtere så meget nedbør, som man statistisk set kun kan forvente, at der kommer en gang i løbet af fem år.

Bassinet kan dog håndtere og tilbageholde mere regnvand end dette. Det er en vigtig forudsætning for, at Skanderupbækken kan tilpasses til at håndtere en 100-års hændelse, ved at den resterende regnmængde kan håndteres i etape 2 på Wegeners Eng.

Etape 1.b - Skydebanevej

Bassinet ved Skydebanevej er en anden vigtig forudsætning for klimaprojektet.

Bassinet skal udvides og opdateres samtidig med etableringen af anlægget på Wegeners Eng. Det er planen, at bassinet får en ny adgangsvej fra Vroldvej i stedet for den nuværende fra Skydebanevej for at forbedre muligheden for drift og vedligehold.

Bassinet modtager og forsinker overfladevand fra Låsbyvej og en del af Skanderup Bakker. Det kan håndtere en 5-års-hændelse, men også mere end det, og det bidrager til projektet på Wegeners Eng.

Bassinet opgraderes desuden, så det renser vandet fra Skanderupbakker bedre og er med til at give bedre økologisk tilstand i Skanderupbækken.

Etape 2 i graveprojektet er angivet på et kort

Etape 2 - Wegeners Eng

Ved P. B. Lundsvej og Vroldvej, på området som kaldes Wegeners Eng, er der brug for at tilbageholde store mængder regnvand, så Skanderupbækken kan håndtere en 100-års regnhændelse. 

Bækken bliver bugtet, så den får et mere landskabeligt forløb gennem området, og den bliver ændret, så den ved kraftige regnhændelser kontrolleret kan gå over sine breder og oversvømme arealerne på Wegeners Eng. 

De to bassiner i området bliver udvidet og ændret, så de kan tilbageholde en 100-års regnhændelse. Det nordlige bassin, der i dag er et tørbassin, hvor der kun kommer vand ved kraftig regn, omdannes til et vådt bassin med et permanent vandspejl.

Det sydlige bassin bliver udvidet og beholder et permanent vandspejl, således at begge bassiner har udformning som søer. 

De grønne arealer på Wegeners Eng bliver etableret, så der kommer nye stier, og landskabet bliver bearbejdet, så der bliver adgang til området fra Vroldvej, Kirkevej og Anemindesvej. På den måde vil terræn, stier og bæk udgøre et sammenhængende naturareal i midten af Skanderborg. 

Området har fokus på biodiversitet, og det betyder, at når anlægsarbejdet er afsluttet, vil det blive et levende naturområde. Græsset vil kun blive slået en til to gange om året, og hvis der er gamle træer, som bliver skadet i anlægsfasen, vil de blive efterladt som insekthoteller og værter for forskellige svampearter. Der bliver også plantet enkelte nye træer og buske, men overordnet set er tanken at bevare så meget af den nuværende beplantning som muligt. 

Området vil også kunne bruges til undervisning i naturfag, primært af Realskolen og Morten Børup Skolen.

Etape 3 - Oasen

Det tidligere utilgængelige tilvoksede område mellem Skanderupgade og Banegårdsgade bliver gjort tilgængeligt med en gennemgående sti.

I midten af den tidligere bevoksning etableres et bassin, der kan tilbageholde en 100-års regnhændelse.

Bassinet bliver med permanent vandspejl og får derfor en sø-lignende karakter.

Arealet kommer til at fungere som et grønt og blåt åndehul i midtbyen. En ny stiforbindelse vil samtidig give Skanderborg en mere finmasket blød infrastruktur.

Etape 3 i graveprojektet er angivet på et kort

I kanten af bassinet etableres muligvis et trappeanlæg orienteret mod sydvest.

Trappeanlægget kan både benyttes som rekreativt rum af offentligheden og som udendørs klasselokale af skoler og institutioner. Det kan eksempelvis være Morten Børup skolen og Realskolen, der tager eleverne med ud i undervisningen.

En illustration af læringstrappen

Borgerinddragelse

Områderne er designet af Labland Architects med Skanderborg Kommune som bygherre og Skanderborg Forsyning som rådgiver. 

Der har været afholdt to store borgermøder, hvor alle har haft mulighed for at komme med ideer og input til områderne. Disse ideer og input er blevet kvalificeret af en dialoggruppe, som har været medbestemmende i hele projektprocessen. 

Dialoggruppen bestod af borgere fra nærområdet, repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund, nærliggende skoler, Andelsboligforeningen, Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune. 

Økonomi

Projektet har et budget på 38 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til bevaring og forbedring af den nuværende biodiversitet samt opførelse af rekreative anlæg ved søerne og anlæg af stier.

Separatkloakering

For at ændringer af Skanderupbækken og de nye naturområder kommer til at fungere og bækken får forbedret miljøtilstand er det nødvendigt, at separatkloakere på sidegaderne til Skanderupbækken. 

I takt med at bassinerne langs Skanderupbækken bliver etableret eller fornyet, bliver de samtidig forberedt til at sidegaderne bliver separatkloakeret. 

Når etape 2 af projektet er færdigt, begynder projektet med at separatkloakere området. Separatkloakeringerne opdeles i flere faser, og der er pt ingen tidsplan for de enkelte projekter.

De grundejere, der bliver berørt af separatkloakeringerne, vil blive kontaktet pr brev inden projektet begynder. Der vil samtidig komme mere information om dette på denne side.

Læs mere om "Separatkloakering i Skanderborg Kommune".

Kontakt

Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej. Vi kan derfor besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt Skanderborg Forsyning på service@skanderborgforsyning.dk