Illustration af læringstrappen der etableres i forbindelse med projektet Skanderupbækken

Klimatilpasning langs Skanderupbækken

Klimatilpasning og separatkloakering skaber værdi for natur og mennesker

Skanderupbækken skal klimatilpasses, og i den forbindelse etablerer Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune nye grønne oaser omkring områdets regnvandsbassiner. 

At klimatilpasse området betyder, at det i fremtiden vil kunne håndtere store regnhændelser, så risikoen for oversvømmelser bliver minimeret. 

Det giver mulighed for at skabe nye rekreative områder for Skanderborgs borgere med udendørs lærings- og opholdsrum for de nærliggende institutioner. 

Områderne bliver hyggelige miljøer med fokus på biodiversitet, fordybelse og læring om naturen. 

Vi offentliggør nyheder om fremdriften i projektet her på siden, efterhånden som det bliver realiseret.

Område

Skanderupbækkens forløb starter ved Skydebanevej syd for Skanderborgvej og fortsætter ned gennem ”Wegeners Eng” og frem til rørlægningen under Skanderborg Realskole og derfra ud i Skanderborg Sø – en strækning på omkring 1 km.

Oplandet til Skanderupbækken er meget stort, og derfor er anlægsområdet og anlægsperioden tilsvarende store. Udførelsen af arbejdet opdeles derfor i tre anlægsfaser. 

Etaperne i graveprojektet er angivet på et kort
Etape 1 i graveprojektet er angivet på et kort

Etape 1 - Ivers Eng

Første etapes område ligger vest for Vroldvej. Første del, det nye regnvandsbassin på Ivers Eng, er gennemført i 2022. Dernæst skal det eksisterende bassin ved Skydebanevej have fordoblet sin kapacitet.

Bassinerne er dimensioneret til at klare skybrud af en størrelse, som statistisk set kun forekommer én gang pr. 100 år. Det permanente vandspejl på bassinerne giver en rensende effekt på overfladevandet.

Etape 2 i graveprojektet er angivet på et kort

Etape 2 - Wegeners Eng

Ved P. B. Lundsvej og Vroldvej er der brug for at tilbageholde store mængder vand. I forbindelse med bassinudvidelsen etableres der nye stier, og landskabet bearbejdes, så området bliver tilgængeligt fra både Vroldvej, Kirkevej og Anemindesvej. Bækken bliver igen bugtet, så den får et mere landskabeligt forløb gennem området, hvor terræn, stier og bæk vil udgøre et sammenhængende naturareal i midten af Skanderborg. 
 
Biodiversitet er nøgleordet for, hvordan området kommer til at se ud. Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil man derfor ikke opleve en friseret park. I stedet vil græsset kun blive slået en til to gange om året, og eventuelt gamle træer, som bliver skadet i anlægsfasen, vil blive efterladt, så de kan tjene som insekthoteller og værter for forskellige svampearter. 

Der plantes også enkelte nye træer og buskadser, men overordnet set vil man forsøge at bevare så meget beplantning som muligt. 

Området får også et mødested i form af en brokonstruktion (‘Jesus/Moses broen’) med integreret opholdstrappe. Broen er lavet, så man kan passere ’over vandet’, eller ’under vandet’.

Området vil også kunne bruges til undervisning i naturfag, primært af Realskolen og Morten Børup Skolen. Derfor bliver broen også udstyret med relevant grej, som eleverne må bruge, når de spændende våde og tørre områder skal udforskes.

Etape 3 i graveprojektet er angivet på et kort

Etape 3 - Oasen

Den tidligere utilgængelige bevoksning mellem Skanderupgade og Banegårdsgade gøres tilgængelig ved at etablere en gennemgående sti herimellem. I midten af den tidligere bevoksning etableres et bassin, der kan håndtere de hyppigere og kraftigere regnhændelser. Det vil være med til at sikre midtbyens huse.
 
Arealet kommer til at fungere som et grønt og blåt åndehul i midtbyen, og en ny stiforbindelse vil samtidig give Skanderborg en mere finmasket blød infrastruktur. 
I kanten af bassinet etableres et trappeanlæg orienteret mod sydvest, der både kan benyttes som rekreativt rum af offentligheden samt som udendørs klasselokale af skoler og institutioner, eksempelvis Morten Børup skolen og Realskolen. 

I kanten af bassinet etableres et trappeanlæg orienteret mod sydvest, der både kan benyttes som rekreativt rum af offentligheden samt som udendørs klasselokale af skoler og institutioner, eksempelvis Morten Børup skolen og Realskolen. 

Fra ’Læringstrappen’ kan der formidles om natur og teknik. De enkelte trappetrin kan forsynes med en ’hændelsessignatur’, så man kan aflæse regnhændelser og antal kubikmeter tilbageholdt vand. Endvidere bliver der i trappen indlejret en grejbank, så skolerne har let adgang til udstyr. 

En illustration af læringstrappen

Områderne er designet af Labland Architects med Skanderborg Kommune som bygherre og Skanderborg Forsyning som rådgiver.  
Der har været afholdt to store borgermøder, hvor alle har haft mulighed for at komme med ideer og input til områderne. Disse ideer og input er blevet kvalificeret af en dialoggruppe, som har været medbestemmende i hele projektprocessen. 
 
Dialoggruppen består af borgere fra nærområdet, repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund, nærliggende skoler, Andelsboligforeningen, Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune. 
Projektet har et budget på 38 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til bevaring og forbedring af den nuværende biodiversitet, samt opførelse af rekreative anlæg ved søerne og anlæg af stier. 
 

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsynings projektledere har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej, og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer, samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt forsyningen på   service@skanderborgforsyning.dk