Whistleblowerordning

Skanderborg Forsyning A/S har en whistleblowerordning, hvor kendskab til lovovertrædelser og andre bekymringer kan indberettes under beskyttede og fortrolige forhold. Det er muligt at indberette anonymt, men der er samtidig mulighed for frivilligt at angive kontaktoplysninger, hvis det vurderes at gavne processen.

Som udgangspunkt kan alle forhold, der vurderes som værende en overtrædelse af gældende lovgivning indberettes. Dette gælder særligt overtrædelser af EU-retten, f.eks. hvad angår miljøbeskyttelse, udbud, hvidvask o.lign. - samt alvorlige overtrædelser af national lovgivning, herunder tyveri, dokumentfalsk, afpresning, tilsidesættelse af tavshedspligten, m.fl.

Overtrædelse af EU-retten
I Whistleblowerdirektivet kan man indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten inden for følgende områder:

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Produkter og markeder
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • Overtrædelser, der skader EU’s finansielle interesser
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregler
 • Overtrædelse af dansk lovgivning

Udover overtrædelser af EU-retten, finder Whistleblowerdirektivet også anvendelse på alvorlige overtrædelser af dansk lovgivning. Herunder dækkes bl.a. overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, seksuel chikane og anden grov chikane på arbejdspladsen.

Kilde: PersondataSupport

Indberetning foregår for nuværende via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning https://whistleblower.dk/indberet . Skanderborg Forsyning A/S etablerer egen løsning til indberetninger senest december 2023.

Inden indberetning anbefales det at læse justitsministeriets Vejledning for whistleblowere.

For information om, hvorledes indberetningen bliver behandlet og registreret, henvises til whistleblower.dk: Hvordan bliver din indberetning behandlet?

Indberetning kan foretages af medarbejdere i Skanderborg Forsyning A/S såvel som andre personer med tilknytning til virksomheden – eksempelvis leverandører, kunder, konsulenter, revisorer og advokater.

Både whistlebloweren, som er den person, der foretager indberetningen, og den berørte person, som whistleblowerens indberetning omhandler, har rettigheder.

Whistlebloweren

 • Whistlebloweren kan ikke anses for at have overtrådt dennes tavshedspligt, hvis oplysningerne er nødvendige, for at afsløre den overtrædelse indberetningen omhandler.
 • Whistleblower må ikke i forbindelse med en indberetning opleve trusler, konsekvenser eller forsøg på hindring af indberetningen.
 • Selvom der angives kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, vil disse blive beskyttet ved den videre behandling af sagen, således at oplysningerne ikke videregives.

Den berørte person

 • I forbindelse med sagsbehandlingen sikres det, at den berørte persons identitet beskyttes, og at denne har adgang til at forsvare sig selv i sagen.