Billede af nabolaget

Klimatilpasning
af Agnetevej
og Kildebakken

Nye kloakker, hvor spildevand og regnvand løber adskilt, skal sammen med faskiner, regnbede og en klimaledning forebygge klimarelaterede oversvømmelser.

Agnetevej i den nordlige del af Ry ligger udsat for ekstremregn og oversvømmelser fra regnvand på overfladen. På grund af klimaforandringerne oplever vi stadig oftere, at der falder meget regnvand inden for kort tid.  

Derfor er Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning ved at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på Agnetevej og den parallelle vej Kildebakken samt et separatkloakeringsprojekt på de omkringliggende veje.

Formålet med klimatilpasningsprojektet er at sørge for, at store mængder regnvand i fremtiden kan blive ledt væk fra området uden at gøre skade på huse og andre værdier. Samtidig er projektet med til at lede vandet væk uden at give overløb fra kloakker til vandmiljøet.

Etaper og tidsplan

Klimatilpasningen af Agnetevej og Kildebakken strækker sig over to etaper.

Anlægsarbejdet til første etape gik i gang i august 2022 på Agnetevej og fortsætter på den laveste del af Thorsvej og ad Randersvej ud mod Ry bygrænse.

Anlægsarbejdet til anden etape forventes at gå i gang i 2024 på Kildebakken og Lokesvej.

Det er entreprenørfirmaet Dan Jord A/S, der udfører anlægsarbejdet af etape 1, mens det ikke er afgjort endnu, hvem der bliver entreprenør på etape 2. Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune er bygherrer og fører tilsyn. 

Tidplan for etape 1 af Kildebakken i 2022-2023

Tidsplan for etape 1

2022-2023: Agnetevej, Bakkefaldet, Alléen, dele af Randersvej, Ternevej og Thorsvej.

Tidsplan for etape 2: Kildebakken (2024).

Tidsplan for etape 2

2024: Planlagt anlægsarbejde af separatkloakering på Kildebakken og Lokesvej.

På Kildebakken er det den del, der afvender mod Thorsvej, der bliver separatkloakeret (markeret med blå på kortet). 

Den del af Kildebakken, der afvander mod Skanderborgvej vil fortsat være fælleskloak uden en tidshorisont for separatkloakering (markeret med gul på kortet). 

Projektets løsninger

Projektet med klimatilpasning af Agnetevej og Kildebakken omfatter et separatkloakeringsprojekt og et klimatilpasningsprojekt, der skal håndtere regnvand ved klimahændelser. 

Klimaløsningen
Agnetevej og Kildebakken skal klimatilpasses for at tage hånd om de udfordringer med regnvand og oversvømmelser, som beboerne oplever i de lavt beliggende dele af området. Klimatilpasningen indeholder blandt andet en klimaledning fra Agnetevej til Knudsø, opsamlingsarealer til regnvand på Agnetevej og Thorsvej samt vejbede på Agnetevej.

Kloakfornyelse
Den offentlige kloak skal fornys, og det nye kloaksystem bliver anlagt som separatkloak. Det betyder, at spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem. 

Separatkloakering gavner naturen ved, at der kommer færre overløb fra kloakken og renseanlægget. Overløb sker, når kloakkerne eller renseanlægget ikke kan følge med regnmængderne, og vandet derfor løber over. Det betyder, at der løber regnfortyndet spildevand ud til vandmiljøet. Det betyder bl.a., at renseanlæggene bedre kan følge med regnmængderne, og der derfor sker færre overløb. 

For grundejerne betyder separatkloakering, at man skal separere kloaksystemet på sin egen grund. 

Læs mere om "Separatkloakering i Skanderborg Kommune".

Video:
Hvad er overløb?

Animationsvideoen forklarer, hvordan overløb opstår ved ekstreme regnhændelser.

Kort: Håndtering af regnvand og ekstremregn

Kortudsnit, der viser løsningen for håndtering af regnvand og klimavand på Agnetevej og Kildebakken

Kortet viser, hvordan regnvand og ekstremregnbliver håndteret på Agnetevej og Kildebakken med det nye projekt.

De mørkeblå linjer viser de nye regnvandsledninger. 

Regnvandsledningerne er dimensionerede til at håndtere en vandmængde, der svarer til forsyningens serviceniveau, også kaldet for en 5-årshændelse. Det vil sige, når det regner så meget, at det statistisk set kun sker en gang i løbet af fem år. 

De røde cirkler viser de planlagte placeringer af faskiner på Agnetevej.

På Agnetevej skal faskinerne nedsive regnvandet til undergrunden. De er placeret efter, hvor meget regnvand, der kommer fra oplandet til hver faskine, og de er dimensioneret til at kunne nedsive en vandmængde, der svarer til forsyningens serviceniveau.

Den blå linje på Agnetevej viser den nye klimaledning, der skal føre regnvand fra Agnetevej og ud i Knudsø via Thorsvej og Randersvej.

Den lyseblå cirkel viser, hvor regnvandet ved klimahændelser skal opsamles og ledes til klimaledningen.

På Kildebakken vil regnvand blive ledt langs Thorsvej til et opsamlingsområde ved bunden af Thorsvej. Herefter vil det blive ført til Knudsø af samme klimaledning.

En medarbejder står inde i den store klimaledning, hvilket illustrerer dens størrelse.

Større ledninger

Klimaledningen i Randersvej er stor nok til at aflede en statistisk 100 års-regn-hændelser.

På billedet kan man se, hvor stor forskel der er på de nye ledninger (til højre) og de gamle (til venstre). 

Vejbede på Agnetevej

Vejbedenes formål er at håndtere og sikre strømningsveje for regnvandet. Samtidig bidrager de til en grønt bymiljø og til, at bilerne sænker hastigheden på vejen. 

Et eksempel på et regnvandsbed

Del af helhedsplan for Ry

Anlægsprojektet på Agnetevej og Kildebakken er en del af en helhedsplan for vandhåndtering i Ry.

Helhedsplanen har til formål at forny det eksisterende kloaksystem, så det kan håndtere de stigende vandmængder, befolkningstilvæksten og miljøhensyn.

Ved at fremtidssikre kloaksystemet kan man begrænse risikoen for, at de stigende mængder regnvand giver overløb med regnfortyndet spildevand til vandmiljøet.

Skanderborg Forsyning arbejder desuden med en ny spildevandsstruktur, der betyder, at det lokale renseanlæg i Ry skal nedlægges inden for en årrække. I stedet skal byens spildevand ledes til rensning på det mere moderne centralrenseanlæg i Skanderborg. 

Projektet på Agnetevej og Kildebakken bliver derfor planlagt efter den nye spildevandsstruktur.

Sdr. Ege fotograferet fra luften

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev

Når der er væsentligt nyt, udsender vi et nyhedsbrev for Agnetevej og et andet nyhedsbrev for Kildebakken.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at skrive en mail til service@skanderborgforsyning.dk.
Skriv i mailen, hvilket nyhedsbrev du ønsker at modtage. 

Tidligere nyhedsbreve

Kildebakken: 
September 2023

April 2024

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsyning har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt forsyningen på tlf. 87 93 93 93 / service@skanderborgforsyning.dk 


Skanderborg Kommune Spildevand
Skanderborg Kommune er myndighed for spildevandsplaner og afgør, hvor Skanderborg Forsyning kan separatkloakere samt udsender påbud og fører kontrol med separatkloakering på private grunde. 

Du kan kontakte spildevandsafdelingen om separatkloakering på egen grund og tilladelse til evt. regnvandsløsninger som alternativ til rør i jorden.

Kontakt på tlf. 87 94 77 90 / spildevand@skanderborg.dk