Billede af nabolaget

Klimatilpasning
af Agnetevej
og KildebakkenNye kloakker, hvor spildevand og regnvand løber adskilt,
skal sammen med faskiner, regnbede og klimaledning
forebygge klimarelaterede oversvømmelser.

Agnetevej i den nordlige del af Ry ligger meget udsat for ekstremregn og oversvømmelser fra overfladevand, der på grund af klimaforandringer forekommer oftere og oftere.

Derfor gennemfører Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning et klimaprojekt på Agnetevej og den parallelle vej Kildebakken og et separatkloakeringsprojekt på de omkringliggende veje, så store mængder regnvand i fremtiden kan blive ledt væk fra området uden at gøre skade på huse og andre værdier og uden at give overløb fra kloakker til vandmiljøet.

Anlægsarbejdet gik i gang i august 2022 på Agnetevej og fortsætter på den laveste del af Thorsvej og ad Randersvej ud mod Ry bygrænse.

I 2023-2024 forventer Skanderborg Forsyning at kunne starte anlægsarbejdet op på Kildebakken.

Etaper og tidsplan

Klimatilpasningen af Agnetevej og Kildebakken strækker sig over i alt to etaper, og første etape gik i gang i starten af august 2022.
Det er entreprenørfirmaet Dan Jord A/S, der udfører anlægsarbejdet af etape 1, mens Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune er bygherrer og fører tilsyn. 

Klimatilpasningen af Agnetevej og Kildebakken, samt kloaksepareringen af de omkringliggende veje strækker sig over i alt to etaper med følgende overordnede tidsplan:

  • 2022-2023: Agnetevej, Bakkefaldet, Alléen, dele af Randersvej, Ternevej og Thorsvej.
  • 2023-2024: Kildebakken og Lokesvej
Tidsplanen angivet på et kort

Tidsplan for etape 1 (2022-2023)

Aktuelle trafikændringer

  • Agnetevej er spærret fra Thorsvej til Stadionallé
  • Alleen er spærret for gennemkørsel ved krydset Agnetevej.
  • Thorsvej er spærret fra Thorsvej 59 til Randersvej.
  • Agnetevej er spærret fra Thorsvej til Alleen.

Projektbeskrivelse

Klimatilpasningen af Agnetevej og Kildebakken omfatter både et saneringsprojekt samt en klimaløsning, der skal håndtere regnvand ved ekstremhændelser.

Kloakfornyelse
Den offentlige kloak skal fornys og det nye kloaksystem bliver anlagt som separatkloak, hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem. Det betyder, at grundejerne vil blive bedt om at separere kloaksystemet på egen grund, hvis de ikke har gjort det i forvejen.
Du kan læse mere om separatkloakering generelt på vores side  her  om emnet.
 
Klimaløsningen
Agnetevej og Kildebakken skal klimatilpasses for at tage hånd om de udfordringer med regnvand og oversvømmelser, som beboerne oplever i de lavt beliggende dele af området. Klimatilpasningen indeholder blandt andet en klimaledning fra Agnetevej til Knudsø, opsamlingsarealer på Agnetevej og Thorsvej, vejbede på Agnetevej og foreslåede vejbede på Kildebakken, som endnu ikke er fastlagte.

Kortudsnit, der viser løsningen for håndtering af regnvand og klimavand på Agnetevej og Kildebakken

Kortudsnit, der viser løsningen for håndtering af regnvand og klimavand på Agnetevej og Kildebakken. Placeringen er fastlagt på Agnetevej, men endnu ikke på Kildebakken.

De mørkeblå linjer viser de nye regnvandsledninger for serviceniveauvand, som er den mængde vand, som forsyningens ledninger er dimensionerede til at håndtere ved en 5-årshændelse.

De røde cirkler viser planlagte placeringer af faskiner, som skal opsamle og håndtere serviceniveauvand.

På Agnetevej skal faskinerne nedsive regnvand til undergrunden. De er placeret i forhold til, hvor stort et opland, der løber til hver faskine, og er dimensioneret til at kunne nedsive en vandmængde, der svarer til forsyningens serviceniveau.

På Kildebakken er undergrunden ikke egnet til nedsivning, så her skal anlægges en løsning, som forsinker regnvandet fra nærmiljøet, inden det ledes videre til regnvandsledningen. Projektet lægger op til anlæg af vejbede på Kildebakken, som skal fungere som små bassiner, der leder vandet videre ud i regnvandsledningen.

Den lyseblå linje på Agnetevej viser den nye klimaledning, der skal føre regnvand fra ekstremhændelser fra Agnetevej og ud i Knudsø via Thorsvej og Randersvej.

Den lyseblå cirkel viser, hvor regnvandet opsamles og ledes til klimaledningen ved ekstremregn.

På Kildebakken vil regnvand fra ekstremhændelser blive ledt langs Thorsvej til et opsamlingsområde ved bunden af Thorsvej. Herefter vil det blive ført til Knudsø af samme klimaledning.

En medarbejder står inde i den store klimaledning, hvilket illustrerer dens størrelse.

Klimaledningen i Randersvej bliver stor nok til at aflede statistiske 100 års-regn-hændelser.

Skanderborg Forsyning har anlagt meget store regnvandsledninger andre steder i kommunen for at gøre klar til øgede regnmængder i fremtiden. På billedet en lignende ledning fra Låsby sammenlignet med gamle ledningsdimensioner og en af Skanderborg Forsynings medarbejdere. 

Vejbede på Agnetevej og Kildebakken

Vejbedene vil få til formål at håndtere og sikre strømningsveje for regnvandet, og samtidig få en hastighedsdæmpende funktion samt medvirke til et grønt bymiljø, hvor der plantes en række forskellige stauder.
Den endelige placering og udseende af vejbedene er endnu ikke fastlagt på Kildebakken, da myndighedstilladelser ikke er indhentet på nuværende tidspunkt.

Et eksempel på et regnvandsbed

Del af klimaplan for hele Ry

Anlægsprojektet på Agnetevej og Kildebakken er en del af en helhedsplan for klimatilpasning og vandhåndtering i Ry, der skal forny det eksisterende kloaksystem, så det passer til fremtidens spildevandshåndtering, og forberede byen til fremtidens regn, vækst og miljøhensyn.

Ry vokser hurtigt og udviklingen ser ud til at fortsætte langt ud i fremtiden. En af grundene til den store befolkningstilvækst er Rys unikke placering, men det er også en udfordring, fordi naturog vandmiljø omkring byen er sårbart.

Kloaksystemet i Ry trænger som så mange andre steder i kommunen til udskiftning og fremtidssikring til en verden med mere regn, så de øgede regnmængder ikke giver flere og større overløb med spildevand til vandmiljøet, når byen samtidig vokser.

Skanderborg Forsyning skal i de kommende år nedlægge det lokale renseanlæg i Ry og i stedet føre byens spildevand til rensning på det mere moderne og miljøsikre centralrenseanlæg i Skanderborg. Projektet på Agnetevej og Kildebakken og kommende projekter i Ry bliver derfor planlagt efter den nye spildevandsstruktur.

Luftfoto af knudhule badestrand

Din kloak

Når det offentlige kloaksystem i vejen er adskilt i spildevand og regnvand, skal vandafledningen fra private huse og grunde også være adskilt i to separate rørsystemer, så det nye system fungerer efter hensigten. Som grundejer står du selv for denne del af arbejdet. 

Vi har samlet alt du har brug for at vide som grundejer på en separat side.

Kloakrør ligger klar til at blive gravet ned

Naturen vi beskytter

Projektet skal gavne naturen med færre overløb fra kloak med opblandet spildevand. I Ry ender en stor del af overfladevandet i Knudsø, hvor vandkvaliteten hidtil er blevet forringet ved kraftig regn.

Det vil især gøre en forskel omkring Sdr. Ege, som om sommeren er et populært badested, men hvor vandkvaliteten har været påvirket efter regnskyl, bl.a. på grund af strømforholdene i området. 

Men også renseanlægget får glæde af projektet, når belastningen af spildevandskloakkerne bliver nedbragt. Når renseanlægget nemmere kan følge med, sker der færre overløb fra renseanlægget til den omkringliggende natur.  

Sdr. Ege fotograferet fra luften

Denne animationsvideo forklarer hvordan overløb opstår ved ekstreme regnhændelser.

Sdr. Ege i midten af billedet er et velbesøgt badested i Knudsø i sommerhalvåret og vandkvaliteten forventes at blive bedre, når Agnetevej og Kildebakken får større kapacitet til vandafledning.

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsynings projektledere har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej, og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer, samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt forsyningen på tlf. 87 93 93 93 / service@skanderborgforsyning.dk 


Skanderborg Kommune Spildevand
Skanderborg Kommune er myndighed for spildevandsplaner og afgør, hvor Skanderborg Forsyning skal forny kloakkerne, samt føre kontrol med separatkloakering på private grunde. Du kan kontakte spildevandsafdelingen om separatkloakering på egen grund og tilladelse til evt. regnvandsløsninger som alternativ til rør i jorden.

Kontakt på tlf. 87 94 77 90 / spildevand@skanderborg.dk