Låsby Søpark

Klimatilpasning i Låsby

Klimatilpasning og fremtidssikring af spildevandssystem og veje i Låsby

Låsby klædt på til fremtiden

Skanderborg Forsyning har i samarbejde med Skanderborg Kommune været i gang med anlægsarbejde i Låsby over flere år, med det overordnede mål at forberede vandafledningen i Låsby til fremtidens regnskyl og fremtidens forventede befolkningstilvækst. 
 
Det har samtidig været hensigten med projekterne at højne de bymæssige værdier i Låsby hvor det er muligt, når gravemaskinerne alligevel var i gang med at ændre på byens infrastruktur. 

I fremtiden kan Låsby nu håndtere de øgede regnmængder og større spildevandsmængder - og det kommer til at foregå på en måde, som både beskytter det lokale vandmiljø og skaber rekreativ værdi for lokalsamfundet. 

Låsby byskilt
Låsby Søpark fotograferet fra luften overfyldt med vand

Først kom det kombinerede regnvandsbassin og rekreative område Låsby Søpark.

Låsby ligger så lavt, at alt vand fra oplandet samles omkring byen under skybrud og voldsom regn. Der var således et konkret teknisk behov for klimatilpasning af byen, samtidig med at byens borgere havde et stort ønske om et fælles samlingssted.

På den baggrund blev en tidligere erhvervsgrund midt i Låsby blev på få år omdannet til et mangfoldigt, rekreativt område, hvor regnvandet nu er samlingspunkt for byens borgere. Parken stod færdig i 2016.

I 2021 og 2022 fortsatte anlægsarbejdet i byen med flere delprojekter, der tilsammen skal styrke håndteringen af regnvand og spildevand, trafiksikkerheden og byens rekreative muligheder. 

Låsby Søpark

Foranderlighed og bymæssigt samspil

Borgernes idéer og aktive deltagelse i projektet blev altafgørende for parkens udformning, og er direkte årsag til, at den i dag fungerer som et unikt, fælles aktivitetsområde med vand som centralt omdrejningspunkt.

Udover at fungere som samlingspunkt for borgerne, skaber den nye bypark en stærk sammenhæng i byen og en direkte forbindelse til den grønne kile mod vest.

Langs parkens kant, omkring regnvandsbassinet, løber en 700 meter lang parksti, som møder byens stinet og giver adgang fra hele byen. På tværs af parken, dvs. over broen, løber Bystien, som forbinder byen fra øst til vest. Bystien er en integreret del af rolatorstien, et asfaltbelagt stiforløb rundt i den nordlige del af parken.

En sti i Låsby Søpark
Bredden ved søen

Hjertet i Låsby Søpark er således blevet regnvandsbassinet, der fremstår naturlig og organisk i landskabet. Oplevelsen af parken afhænger af den aktuelle vandstand, idet forskellige vandniveauer påvirker bassinets udseende. Således vil parkens udtryk på tværs af døgnet og året hele tiden ændre sig; fra de flade brinker, hvor man kan komme helt tæt på vandet, men hvor områderne hurtigt oversvømmes, når vandstanden stiger – til de områder, hvor brinkerne er stejlere, og udgør små landområder, selv når vandstanden er høj.

Leg og tilgængelighed

På Bystien er der plads til både fordybelse på torvets opholdstrappe eller leg og bevægelse på legepladsen og skateboblerne.

Fra Parkstien mod vandet er placeret syv specialdesignede, landskabelige og skulpturelle lege- og træningselementer, som henvender sig til en bred målgruppe. Disse skaber oplevelser både for dem som går ture i parken, dem som leger, og dem, der ønsker at bruge området til funktionel træning. Med deres gul-brændte farve står de i stærk kontrast til de grønne omgivelser, og deres placering samt udformning forstærker den landskabelige oplevelse.

Tilgængelighed for alle har været et centralt emne i udformningen af parken. Det ses blandt andet ved de følbare markeringer i belægninger og på inventar, den øgede belysning samt udvalgte signalfarver.

Børn ved vandet i Låsby Søpark
Borgermøde i forbindelse med projektet

Med og for borgerne

Projektet er et storstilet eksempel på en meget succesfuld og værdifuld borgerinvolvering. Det, som først handlede om at skabe et regnvandsbassin til afledning af regnvand, er endt som et lokalt hotspot for motionister og områdets beboere i al almindelighed.

Projektet var det første i Danmark med fuld borgerinddragelse under hele projektet. Over 100 lokale beboere mødte op til hvert eneste borgermøde i planlægningsfasen og bidrog med knap 900 idéer til parkens udformning og anvendelse, som alle blev samlet og bearbejdet i et idékatalog. Derudover deltog over 200 borgere ved første spadestik og viste deres engagement i projektet. Navnet ”Låsby Søpark” er derudover bestemt af borgerne ved en stor navnekonkurrence.

Nyt regnvandsbassin og kloak

Kloakkerne i hele Låsby er den dag i dag separeret, det vil sige adskilt i to systemer – et til regnvand og et til spildevand. Dette har været tilfældet siden graveprojektet i Hovedgaden blev afsluttet i 2020.

Spildevandet fra Låsby er hidtil blevet ledt til et renseanlæg ved Gjernvej. Eftersom anlægget var forældet og nedslidt, er stedet nu omdannet det til et regnvandsbassin, mens byens spildevand ledes til det mere moderne renseanlæg i Skovby.

Hovedgaden skilt
Luftfoto af Skovby Renseanlæg

Skanderborg Forsyning har derfor etableret en pumpestation på Sorringvej og lagt de nødvendige – og meget brede rør – der skal til for at pumpe spildevandet til Skovby og regnvandet til det nye regnvandsbassin ved Gjernvej. Pumpestationen har kapacitet til at håndtere kommende nye boligområder i Låsby.

Miljøgevinsten ved separatkloakering og klimatilpasning er færre overløb med spildevand til naturen, når regnvand og spildevand bliver adskilt, så kloakken ikke bliver overbelastet ved kraftige regnskyl. Skovby Renseanlæg skal således kun bruge ressourcer på at rense spildevand, hvilket forebygger overløb af urenset spildevand til Lyngbygård Å, som løber ved Skovby Renseanlæg og modtager det rensede vand fra anlægget.

Det er den eksisterende regnvandsledsning i hovedgaden, som er blevet forlænget ned gennem Sorringvej, og som fremover kommer til at håndtere regnvand fra en stor del af Låsby og lede det til bassinet. Den gamle Sorringvej er genetableret som et cykel- og stiforløb mellem Gjernvej og Hovedgaden. Herved er der skabt rekreativ sammenhæng mellem Hovedgaden, kirken, cykel- og stiforløbet på Sorringvej og regnvandsbassinet. 

Et graveskilt foran Laasby Kro

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsynings projektledere har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej, og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer, samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt forsyningen på service@skanderborgforsyning.dk 


Skanderborg Kommune Spildevand
Skanderborg Kommune er myndighed for kommunens spildevandsplan og afgør, hvor Skanderborg Forsyning skal forny kloakkerne, samt føre kontrol med separatkloakering på privat grund. Det er også kommunen der giver nedsivningstilladelse til håndtering af regnvand på egen grund. Du kan på kommunens hjemmeside (eksternt link) finde ansøgningsskemaer, information vedrørende påbud om separatkloakering, samt håndtering af regnvand på egen grund. 

Kontakt på tlf. 87 94 77 22 / mail:  spildevand@skanderborg.dk