Luftfoto af Skovby Renseanlæg

"Vi vil følge tidens strømninger,
så vi kan komme på forkant
med morgendagens udfordringer."

Grundfortælling

Mission, vision og værdier

Grundfortællingen beskriver vores mission, vision og værdier og er den fortælling, der fremover skal være om Skanderborg Forsyning. Den sætter retningen for, hvad vi skal lykkes med inden 2032, som vi ikke lykkes fuldt ud med nu - og den er samtidig vores interne facitliste for god adfærd i dagligdagen.

Her på siden er grundfortællingens centrale dele beskrevet og ikke mindst illustreret i strategihuset, der giver et visuelt overblik over deres sammenhæng.

Vision

Vi vil følge tidens strømninger, så vi kan komme på forkant med morgendagens udfordringer.

Mission

Med vand skaber vi sundhed og velfærd til gavn for mennesker, samfund og natur i Skanderborg Kommune.

Af visionen udspringer vores fire visionspejlemærker, som præciserer, hvad vi vil lykkes med frem mod 2032:

 • Vi vil styrke fokus på den grønne omstilling
  Det er vores ambition, at vi i 2032 i endnu højere grad driver en forsyningsvirksomhed, der tager ansvar for at bidrage til den grønne omstilling.
 • Vi vil passe endnu bedre på vores natur og miljø
  Det er vores ambition, at vi i 2032 driver en forsyningsvirksomhed, der tager endnu mere ansvar for at passe bedre på naturen og miljøet i Skanderborg Kommune.

 • Vi vil skabe endnu bedre synergier med andre
  Det er vores ambition, at vi i 2032 indgår i endnu stærkere samarbejder med relevante interessenter.

 • Vi vil skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads
  Det er vores ambition, at vi i 2032 fortsat har en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads med høj trivsel.

Af missionen udspringer kerneopgaven, der præciserer, hvordan vi skaber sundhed og velfærd:

 • Vi leverer drikkevand af høj kvalitet og renser spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

Af kerneopgaven udspringer vores kerneydelser, der præciserer, hvad vi helt konkret leverer:

 • Vi forsyner forbrugerne i og omkring Skanderborg med rent drikkevand fra vores vandforsyningsanlæg. Det gør vi ved at indvinde, producere og distribuere rent drikkevand.

 • Vi afleder spildevand og regnvand fra de kloakerede områder i Skanderborg Kommune. Det gør vi ved at aflede, transportere og rense vandet på vores renseanlæg, hvorefter vi udleder det til vandløb og søer.

 • Vi skaber og fastholder nødvendig og værdiskabende infrastruktur på vandområdet. Det gør vi ved at udvikle og gennemføre projekter i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune og øvrige interessenter.

Strategiske indsatsområder

De strategiske indsatsområder er det vi vil arbejde med, for at leve op til vores mission og realisere visionen.
De tager udgangspunkt i virksomhedsstrategien, og ændres med et par års mellemrum, efterhånden som strategien tilpasses. 

Samarbejde og synergi
Kommunikation, forretningsudvikling, Employer Branding og Ledelse.

Forbrugere
Forbrugertilfredshed, service og CSR.

Robust forsyning
Vedligehold, forsyningssikkerhed, udvikling, data og digitalisering.

Natur og miljø
Passe på grundvand, recipienter og natur.

Energi og klima
Reducere forbrug og emission, producere energi, bæredygtighed.

Værdier

Et ikon, der symboliserer værdiordet

Struktur

Vi ønsker at se omhyggelige helhedstænkere, der systematisk planlægger og organiserer projekter og den daglige drift.

Et ikon, der symboliserer værdiordet

Holdånd

Vi ønsker at se åbensindede medspillere, der involverer andre rettidigt, forholder sig nysgerrigt til andres perspektiver og samarbejdets næste led.

Et ikon, der symboliserer værdiordet

Kreativitet

Vi ønsker at se fremsynede nytænkere, der sammen udvikler opfindsomme løsninger på morgendagens udfordringer.

Et ikon, der symboliserer værdiordet

Ordentlighed

Vi ønsker at se imødekommende fagfolk, der behandler mennesker og omgivelser respektfuldt og ansvarligt.

___________

I modsætning til ansatte,
der er på bagkant, leverer
ugennemtænkte løsninger
og ikke foretager nødvendige
prioriteringer.

___________

I modsætning til ansatte,
som agerer bedrevidende
eller ikke tager sig tiden
til at lytte ordentligt
til andre.

___________

I modsætning til ansatte,
der ureflekteret benytter
fortidens løsninger eller
ikke tilpasser sig nye
omstændigheder.

___________

I modsætning til ansatte,
der ikke gør deres bedste
for at skabe sundhed og
velfærd til gavn for mennesker,
samfund og natur.

Strategihus

Strategihuset: Vision, mission og værdier er inddelt hierakisk i en figur, der har form som et hus.


Strategihuset sammenfatter de centrale elementer i grundfortællingen og vores virksomhedsstrategi, og giver et visuelt overblik over deres sammenhæng.

Forstå grundfortællingen

Skanderborg Forsynings grundfortælling er udviklet af virksomhedens medarbejdere, chefgruppe og bestyrelse. Konsulenthuset LEAD, der arbejder med organisationsudvikling, har hjulpet os igennem processen.

I efteråret 2021 fik Skanderborg Forsyning ny direktør. Virksomheden fik en ny organisationsstruktur, og pr. 1. januar 2022 tiltrådte en ny bestyrelse. Samtidig forandrede eksterne forhold i omverdenen og virksomhedens rammebetingelser sig. Vi så en accelererende klima- og energikrise, og en trivselsundersøgelse i 2021 viste, at Skanderborg Forsynings medarbejdere efterspurgte en tydelig retning for virksomheden.

Tilsammen viste disse forhold et behov for at få et klart billede af, hvad Skanderborg Forsyning er og gerne vil være. Med grundfortællingen indrammer vi vores mission, vision og værdier med ønsket om at skabe et fælles sprog og sætte retningen for vores virksomhed.

Elementerne i grundfortællingen er blevet til gennem et struktureret og inddragende arbejde igennem det meste af 2022. Skanderborg Forsynings bestyrelse, chefgruppe og medarbejdere har bidraget til processen med hjælp fra partner Christian Nyvang Qvick fra konsulenthuset LEAD. Vision og pejlemærker er godkendt af bestyrelsen og chefgruppen i december 2022. Værdier er godkendt af medarbejderne og chefgruppen i januar 2023.

 • Missionen var forud for processen beskrevet forholdsvis dybdegående i eksisterende dokumenter. Derfor har arbejdet med at udfolde og konkretisere missionen primært ligget hos en nedsat arbejdsgruppe og chefgruppen.

 • Visionen for Skanderborg Forsyning frem mod 2032 er formuleret efter et visionsseminar for bestyrelse, chefgruppe og udvalgte medarbejdere. Input herfra blev bearbejdet og sammenskrevet og er løbende efterprøvet og kvalificeret af parterne.

 • Værdierne er blevet til efter et værdiseminar for chefgruppen og alle medarbejdere. Disse inputs er også sammenskrevet og bearbejdet, og udkast til værdier for Skanderborg Forsyning er løbende forelagt chefgruppen og medarbejdere, med henblik på kvalificering af værdierne.

Forstå begreberne

Missionen beskriver den værdi, vi er sat i verden for at skabe – den værdi vi skal skabe her og nu.

Bevidstheden om vores mission er med til at sikre, at vi foretager velovervejede prioriteringer, når vi beslutter, hvordan vi bruger tid og ressourcer på at løse vores kerneopgave og -ydelser.

Missionen skal tilføre mening til det arbejde, vi alle udfører, og den skal tydeliggøre, hvad vi er fælles om at bidrage til.

Missionen er formuleret med udgangspunkt i den gældende ejerpolitik for Skanderborg Forsyning.

Visionen beskriver den ønskværdige, langsigtede fremtid for Skanderborg Forsyning. Den siger noget om, hvad vi vil lykkes med frem mod 2032, som vi ikke lykkes fuldt ud med nu.

Visionen beskriver kort sagt den fremtid, som lige nu er inden for synsvidde, men som fortsat er uden for rækkevidde.

Visionen skal sætte en klar retning for, hvad vi særligt ønsker at lykkes med. Samtidig skal den skabe en inspirerende fortælling om Skanderborg Forsyning.

Visionen skal styrke virksomhedens image og identitet med afsæt i vores fremtidige ambitioner, så forbrugere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter till alle tider vil se os som en professionel og fremsynet virksomhed.

Værdierne beskriver vores overordnede overbevisning om, hvad der skal guide adfærden hos ansatte i Skanderborg Forsyning.

Værdierne er vores interne facitliste – de grundlæggende principper for, hvordan vi opfører os i dagligdagen. Vores værdier skal skabe en fælles fortælling om ønsket og uønsket adfærd i Skanderborg Forsyning. Ved at skabe et fælles sprog for, hvilken adfærd vi forventer af hinanden, vil værdierne fungere som limen, der binder os sammen.

Værdierne skal være med til at forme den organisationskultur vi ønsker os ved at tydeliggøre, hvad vi som virksomhed står for, finder stolthed i at efterleve og tilskriver betydning.