Ledelsessystem og certificeringer

Portrætfoto af Per Grønvald, administrerende direktør

Vi indtænker miljø- og klimaforbedringer i både drift og anlægs- og klimatilpasningsprojekter. Vi har således et særligt ansvar for at sikre, at vi til stadighed stræber efter de bedste løsninger. Derfor arbejder vi efter et ledelsessystem forankret i ISO-standarderne for miljø, fødevaresikkerhed, kvalitetsledelse og arbejdsmiljø. 

Skanderborg Forsyning har et stort ansvar overfor samfundet og borgerne, som har tillid til, at forsyningen af drikkevand og afledningen af spildevand sker med bevidsthed om høj kvalitet, sikkerhed og miljøhensyn.

Derfor arbejder vi i Skanderborg Forsyning målrettet med vores ledelsessystem ved anvendelse af certificerede ISO-standarder. Dette indebærer, at processer, aktiviteter og opgaver i hverdagen, samt fordeling af ansvar og kompeten­cer, følger nogle anerkendte retningslinjer og standarder med fokus på løbende forbedringer og læring.

En akkrediteret institution kontrollerer årligt, om Skanderborg Forsyning lever op til standarderne.

Skanderborg Forsyning er certificeret efter ISO 14001: miljøledelse og ISO 22000: fødevaresikkerhed, samt "Great Place To Work". Vi arbejder samtidig ud fra ISO-standardernes principper for kvalitetsledelse (ISO 9001) og arbejdsmiljø (ISO 45001).

ISO 14001

ISO 14001 handler om reduktion af miljøpåvirkning, hvor forsyningen blandt andet har fokus på sikker og effektiv drift, bæredygtighed, CO2-udledning og overløb samt investeringer, der giver mest miljø for pengene.

Certificeringen omfatter indvinding, produktion og distribution af drikkevand samt transport, rensning og afledning af spildevand herunder drift og vedligehold samt anlægsarbejde og rådgivning. Supplerende serviceydelser med udvikling, demonstration og formidling af innovative vandløsninger er også omfattet.

Spildevandanlæg i Skanderborg Kommune vist på et kort

De omfattede spildevandsanlæg i
Skanderborg Kommune fremgår af dette kort.

ISO 22000


ISO 22000 om fødevaresikkerhed drejer sig om drikkevand og eliminering eller reduktion af risici i vandforsyningen. Skanderborg Forsyning har fokus på at forebygge utilsigtede hændelser med drikkevandet og forøgelse af drikkevandsanalyser. Vi udtager nu flere analyser, end myndighederne kræver af os, og det giver tillid til drikkevandskvaliteten.

Certificeringen omfatter indvinding, vandbehandling og distribution af drikkevand, hvor også enkelte eksterne sikkerhedsforbindelser og flere interne sikkerhedsforbindelser er omfattet af fødevaresikkerhedsledelsessystemet.

Vandforsyningsanlæg og forsyningsområder vist på et kort

De omfattede vandforsyningsanlæg samt
tilhørende forsyningsområder i og uden for
Skanderborg Kommune fremgår af dette kort.

Medarbejdertilfredshed

Skanderborg Forsyning har et strategisk fokus på at have en attraktiv arbejdsplads. Dette er der gennem flere år arbejdet målrettet med, hvor virksomheden løbende evaluerer medarbejdertilfredsheden.

Siden 2020 har Skanderborg Forsyning opnået certificering gennem Great Place to Work®, hvor medarbejdertilfredsheden generelt har været stigende.

Certificeringen baserer sig på Great Place to Works® globale standard for, hvad der kendetegner en god arbejdsplads. Certifikatet er et bevis for, at Great Place to Work® i Danmark hvert år har gennemført en grundig evaluering af virksomhedens ledelses- og organisationspraksis samt gennemført en omfattende undersøgelse af blandt andet medarbejdernes oplevelse af tillid, stolthed og fællesskab på arbejdspladsen. Virksomheden har gennem den årlige certificeringsproces dokumenteret konkrete handlingstiltag og effekten af disse.