Klimatilpasning på Vestergade

Klimatilpasning på Vestergade

Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 lavede Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et kombineret sanerings- og klimaprojekt, der i dag håndterer regnmængderne fra området ved Vestergade i Skanderborg.

Det overordnede formål var at klimasikre byområdet ved kraftige regnhændelser fra det højtliggende opland. Projektet betød, at Vestergade blev gravet op på strækningen fra Birkevej til Vesterparken, og at der under vejen blev lagt nye rør, som har kapacitet til at transportere større og større regnvandsmængder. Regnvand fra Vestergade-området ledes nu ud i Svanesø.

Vestergades vejforløb blev også justeret og der blev lavet adskilt cykelsti fra Birkevej til Adelgade, så selve vejen hjælper med at transportere regnvandet hen til områder, hvor det kan håndteres. Der blev også plantet helt nye vejtræer.

I forbindelse med projektet har områdets borgere været med til at sætte deres præg på projektet ved at komme med ideer til, hvordan man kunne bruge de rekreative arealer.

Vejtræ langs Vestergade

Ændringerne er synlige på Vestergade fra Kastanievej til Vesterparken, hvor forhøjede kantsten med sideindløbsriste er blevet etableret, så vandet bliver på vejen og løber i et særskilt rørsystem til klimavand, som bliver ledt videre til Lillesø.

Fra Birkevej til Kastanievej er regnvandsledningerne også lavet til at håndtere klimavand, der derefter ledes via regnvandsbassinet (på billedet) og kanalen til Svanesø.

Ved at tilpasse og anvende de eksisterendes veje- og kanalers forløb blev udgifterne betydeligt lavere end et traditionelt projekt, hvor klimavand alene bliver håndteret og transporteret i større rør.

Regnvandsbassin

Ændringerne er synlige på Vestergade fra Kastanievej til Vesterparken, hvor forhøjede kantsten med sideindløbsriste er blevet etableret, så vandet bliver på vejen og løber i et særskilt rørsystem til klimavand, som bliver ledt videre til Lillesø.

Fra Birkevej til Kastanievej er regnvandsledningerne også lavet til at håndtere klimavand, der derefter ledes via regnvandsbassinet (på billedet) og kanalen til Svanesø.

Ved at tilpasse og anvende de eksisterendes veje- og kanalers forløb blev udgifterne betydeligt lavere end et traditionelt projekt, hvor klimavand alene bliver håndteret og transporteret i større rør.

Sideindløbsrist på Vestergade

Regnvandet fra dele af Vestergadeområdet bliver ledt til et ny regnvandsbassin på boldbanerne ved bo- og aktivitetstilbuddet Sølund. For at vandet kan løbe videre herfra til Svanesø af sig selv, er den eksisterende kanal langs boldbanerne blevet hævet og omlagt.

Ved skybrud bliver regnvandet styret dels via regnvandsbassinet og kanalen til Svanesø og dels til Lillesø via rør. For at sikre, at boldbanen og andre lavtliggende områder drænes, er drænsystemet blevet fornyet. 

Regnvandsbassinet ligger smukt ved indkørslen til Sølund og danner et rekreativt element for området og de lokale borgere. Beboerne fra området mødte talstærkt op til et borgermøde inden projektet blev søsat, og kom med forslag til, hvordan de rekreative områder ved bassinet og kanalen kunne bruges.

Udover forskønnelse af byområdet, medvirker den forhøjede mængde af klimavand, der nu strømmer igennem kanalen, til en hurtigere gennemstrømning af Svanesø, den tidligere forurenede Sortesø. Den øgede vandgennemstrømning betyder, at søen hurtigere bliver renset, hvilket både kommer dyrelivet og naturen til gode.

Et forklarende skilt er fotograferet ved broen
Bro over vandløb