Hvor ønsker du at rette henvendelse?

Akut henvendelse

Hvis du oplever akutte problemer med vandforsyningen eller afledning af spildevand, kan du ringe til hovednummeret 87 93 93 93 på alle tider af døgnet.

Hvis du ringer uden for vores åbningstid, vil du kunne taste dig videre til vagttelefonen for enten vand eller spildevand, efter den indledende besked.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyning og spildevandsafledning for:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster et gebyr, som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til forbrugerklagenævnet. Dette koster yderligere et gebyr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere oplyst, at lovens udgangspunkt er, at der kan klages over alle forhold, samt at det kan forventes, at nævnet ikke vil behandle tvister, som en myndighed har truffet afgørelse om. Endeligt er det oplyst, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil informere nærmere på www.forbrug.dk om eventuelle fremtidige afgørelser, der belyser hvilke tvister, der ikke kan behandles i henhold til de nye regler, der trådte i kraft 1. oktober 2015.

Læs mere om den lovgivning og de regulativer, kommunale planer og vedtægter, Skanderborg Forsyning arbejder under.