Tilslutning til kloak og vandforsyning

Særligt for bygherrer og nybyggere

Bygherrer, som vil byggemodne arealer i Skanderborg Kommune, skal følge vores byggemodningsvejledning. Vejledningen beskriver hele processen - fra ønsket om udvikling af et areal, der ikke tidligere har været del af afvandings,- kloak og vandforsyningsprojekter, til etableringen af forsyningsinfrastruktur frem til arealet. Vejledningen findes her på siden.

Her ligger også information til nybyggere, der ønsker at blive koblet på hhv. spildevandsafledning og vandforsyning.

Skovlen af en gravemaskine

Skanderborg Forsyning har ensartet samarbejdet med bygherrer, og herunder processen i forbindelse med byggemodninger. 

I denne folder finder du vores byggemodningsvejledning, som beskriver procedurer og retningslinjer for etablering af kloak- og vandforsyning i områder, der byggemodnes inden for Skanderborg Forsynings forsyningsområde, blandt andet:

 • Planlægning
 • Byggemodningsaftale
 • Projektering
 • Udførsel
 • Afslutning
 • Klimatilpasning af nye områder

Når bygherre jf. vejledningen er klar med materiale, som forsyningen skal bruge til sin projektering, opfordrer Skanderborg Forsyning bygherre til at rette henvendelse på service@skanderborgforsyning.dk vedr. opstartsmøde på byggemodningsprojektet. På mødet vil Skanderborg Forsyning gå i dialog om tidsplaner, koordinering og udarbejdelse af byggemodningsaftalen inkl. afk. 

Byggemodningsvejledning

Inden du bygger nyt hus, skal du have styr på, hvordan dit spildevand skal behandles. Hvis dit hus skal bygges på en byggemodnet udstykning, vil tilslutning til kloaksystemet som regel være en del af byggemodningen.

Hvis ikke grunden er byggemodnet, bedes du sende en mail til service@skanderborgforsyning.dk, hvorpå en af vores projektledere kan kontakte dig. Du vil blive oplyst om, hvilket materiale vi har behov for fra din side, for at kunne kloakere din matrikel, dvs. aflede både dit spildevand og regnvand.

Hvis dit nye hus ikke ligger i nærheden af en kloakledning, kan du ansøge Skanderborg Kommune om at etablere bundfældningstank eller nedsivningsanlæg. Du kan læse mere om spildevandshåndtering i det åbne land i Skanderborg Kommunes spildevandsplan.

Husk at alt arbejde på dit spildevandssystem skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det er dig selv, der skal betale for det. Det gælder også tilslutning til ledningsnettet.

Tilslutning til vandforsyning

Når nye udstykninger og huse skal kobles på vandledningerne, koster det et tilslutningsbidrag. 

Hvad prisen er, afhænger af boligtype, dimensionerne på vandledningerne og flere andre faktorer. Se priserne i vores takstblad og kontakt os for at få den præcise pris på netop dit byggeprojekt. 

Vi skal modtage en vandanmeldelse fra en autoriseret vvs-installatør, inden han må gå i gang med:

 • Tilslutning af nye vandinstallationer til en ejendom
 • Etableringen af ny jorledninger / vandstikledning
 • Nedlægning eller ændring af jordledning / vandstikledning
 • Nedtagning af vandmåler
 • Ændring af vandmålerinstallation
 • Væsentlige vandinstallationsændringer

Ved nye tilslutninger etablerer vi en stikledning seneste 4 uger efter tilslutningsbidraget er betalt.

Udfyld og indsend vandanmeldese
Gå til formular (dette vindue).
Gå til formular (ny fane).

Der skal altid monteres en vandmåler i en ejendom for at måle ejendommes vandforbrug. Opsætning af vandmåler skal foretages af Skanderborg Forsyning. Kontakt os på 87 93 93 93 eller vha. kontaktformularen nederst på siden.

Henvendelsen skal være sendt inden kl. 12.00 mindst én arbejdsdag før vandforsyningens fremmøde. Vær opmærksom på, at vvs-installatøren skal være til stede ved opsætningen. 

Måleren skal altid være monteret inden indflytning. 

Alle byggevandstilslutninger, både enfamiliehuse og større byggeri, skal forsynes med byggevandsmåler og en afspærrings- og kontraventil på begge sider af måleren. Du kan se et eksempel i vores video om måleropsætning.

Ved nybygning af enfamiliehus i nyudstykkede områder opkræves der ikke betaling for byggevand, da dette er inkluderet i tilslutningsafgiften.

Ved renovering og nyopførelse af bolig på matrikel med allerede etableret vandstik, skal den eksisterende vandmåler bruges som byggevandsmåler. Der betales normal vandtakst for byggeperioden.

Skanderborg Forsyning leverer og monterer byggevandmåler med indbygget kontraventil.

OBS!

 • Du skal indhente tilladelse hos Skanderborg Forsyning, inden du går i gang med installationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven - altså nybyggeri og større renoveringsopgaver.

 • Kun en autoriseret vvs-installatør må udføre arbejde for dig på dine vandinstallationer og jordledninger mm.