Drikkevandsbeskyttelse

Skovrejsning i Anebjerg

Anebjerg Skov er en ny, østjysk skov rejst oven på en af Skanderborg Kommunes uudnyttede grundvandsressourcer. Skovrejsning i et tæt bebygget og befolket område som Skanderborg er ikke kun en gevinst for fremtidens drikkevand, men gør også gavn for dyrelivet og giver adgang til bynære naturoplevelser.

Anebjerg Skov, som dækker mere end 300 hektar, blev til i 2007, da Naturstyrelsen i samfinansiering med Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning besluttede at etablere et bynært skovlandskab i Anebjerg. Ved at reservere et områ­de til natur, bliver grundvandet langt under overfladen godt beskyttet mod nedsivning af skadelige stoffer, som med årene vil kunne forringe kvaliteten af drikkevandet.

Skanderborg Forsyning leverer drikkevand i en del af Skander­borg Kommune og håber på fremover at hente en stor del af vandet fra boringer ved Anebjerg. Området udvikler sig hurtigt med mange tilflyttere og nye boligområder, så i fremtiden forventer Skan­derborg Forsyning at skulle hente ca. 400.000 kubikmeter drikkevand årligt i grundvandsboringerne ved Anebjerg.

Men det er ikke kun grundvand og drikkevand, der har gavn af skovrejsningen.

En medarbejder smager på drikkevand, som pumpes op af undergrunden i Anebjerg skov
Et bistade ved Anebjerg skov

Dyreliv og blomsterflor i skoven

Skoven danner ramme om nye naturoplevelser og giver bedre levevilkår for både dyr, fugle, insekter og vilde planter. Veje og stier gennem skoven er koblet med gennemgående stier til og fra de nærliggende boligområder, så byens beboere får let adgang til skovens ro.

Skoven består af flere end 30 forskellige træer og buske, hvoraf nogle vokser hurtigt og bidrager til at beskytte mere langsomt voksende arter. De langsomme arter vil med tiden tage over og dominere den nye skov, mens andre arter bidra­ger med blomsterflor og føde for bier og andre insekter.

Gamle vandløb og vådområder, der tidligere har præget landskabet i Anebjerg, er i forbindelse med skovrejsningen blevet genetableret, og nye regnvandsbassiner er anlagt, så de tilsammen er med til at håndtere de øgede regnmængder fra kraftige regnskyl, som følger med klimaforandringerne. Sådan er skoven med til at mindske risikoen for oversvømmelser af nærliggende boligområder.

Samtidig fungerer vandløb og bassiner som vådområder, der indgår i skovlandskabet og er med til at skabe værdifulde levesteder for planter og dyr.

Skovrejsningen bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling. Ud over selve grundvandsbeskyttelsen og det bynære friluftsliv bidrager skovrejsningen med en lang række andre goder, f.eks. CO2-binding, mere natur, klimatilpasning og styrkelse af biodiversitet m.m.

Luftfoto af området ved Anebjerg med synlige regnvandsbassiner

Se videoer om vandets vej i Anebjerg Skov

Vandets vej i Anebjerg Skov

I videoerne nedenfor kan du få et indblik i vandets vej ned gennem jorden. Du kan også læse og høre mere om de forskellige jordlag vandet løbet igennem.  

Hvis du tager ud i Anebjerg Skov kan du finde skilte med QR-koder til videoerne  og information om vandets vej.

Video 1: Jordens overflade

I denne video kan du se om vandets øverste lag i jorden.

I Anebjerg Skov ligger grundvandet trygt og beskyttet langt nede i jorden. Vandet er dannet af regn, der siver ned. Når vi pumper vandet op, er det 50-100 år gammelt. 

På vejen ned gennem jorden passerer vandet forskellige jordlag. Det er med til at rense vandet. Skoven er også med til at beskytte vandet, så der ikke kommer noget ned, der forurener.

Video 2: Istidens moræneler

I denne video kan du se om vandets lag i 0-20 meters dybde.

De første 20 meter under Anebjergs bakker består af  et tykt lag ler med en lang historie. Moræne-leret er 20 - 50.000 år gammelt og blev formet under istiden. 

Lerlaget spiller en vigtig rolle i at beskytte de dybere jordlag, hvor vi henter vores grundvand fra.  

Video 3: Smeltevandssandets rejse

I denne video kan du se om vandets lag 20-35 meter ned i jorden.

Når vi graver ned til 20-35 meters dybde under Anebjerg, møder vi smeltevandssand. Dette sand stammer fra istidsperioder, hvor temperaturen svingede dramatisk.

Isen smeltede og voksede, skabte floder, og efterlod dette sand. Vandet bevæger sig let gennem dette lag ned til grundvandsmagasinet.

Video 4: Grundvandets spejl

I denne video kan du se om grundvandet spejl i 40 meters dybde.

40 meter nede i jorden, hviler grundvandsspejlet. Her er alle små huller mellem sandkornene fyldt med vand. 

Det er det samme vand, vi pumper op til vores vandværk. Derefter kommer det ud i din vandhane. 

Grundvandsspejlet kan være dybere andre steder i Danmark. Nogle steder helt ned til 100 meter. 

 

Video 5: Glimmer og blødt vand

I denne video kan du se om vandets lag 35-70 meter nede i jorden.

Dyk dybere ned i jorden, hvor de miocæne lag begynder. Jordlagene strækker sig millioner af år tilbage. 

De miocæne lag blev dannet i en tid, hvor Danmark vekslede mellem at være land og hav. Det består primært af glimmerler, glimmersand og kvartssand, som er ret flot, fordi det glimter, hvis man ser det i solen. Vandet i dette lag er blødt, fordi der ikke er meget kalk i.