Landskabsbillede af Tinbæksøen i Skovby

Tinbæksøen i Skovby

Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune har gennem klimatilpasning skabt et nyt område ved Tinbækstien i Skovby.

Det overordnede formål var at klimasikre en tunnel (viadukt) ved Skovlundvej, som ved større regnhændelser stod under vand. Det betød blandt andet, at skolebørn var nødsaget til at krydse en svært trafikeret vej, når de skulle til og fra skole gående. De nære områder blev også belastet af regnen, så nu er der lavet en klimaløsning, der leder overfladevand til et nyt rekreativt område ved navn Tinbæksøen.

Bassinernes placering har gjort det muligt at skabe et grønt område med plads til ophold, leg og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye bassiner er der blevet etableret en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke. De er blevet placeret ved bassinernes forkant, så der er direkte forbindelse til og udsigt over bassinerne.

Den eksisterende bro over Mosagergrøften er også blevet bevaret, så der er fri adgang til en bålplads, shelters og regnvandsbassinet syd herfor, og som bindeled er der anlagt en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti, Tinbækstien, mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig gennem landskabet og forbindes til Tinbækparken

Baggrund

I slutningen af november 2016 tog Skanderborg Kommune første spadestik i forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Skovby. I starten af oktober 2017 tog vi hul på sidste etape om at skabe et nyt og spændende naturområde med organiskformede regnvandssøer. Projektet hænger i dag sammen med byen, men åbner også søerne op mod det øvrige landskab.

I samarbejde med Skanderborg Kommune blev der indledningsvist udarbejdet et risikokort, som viste, hvor fremtidige store regnskyl ville medføre oversvømmelser. Området var på daværende tidspunkt hovedsageligt fælleskloakeret, og i perioder med ekstremregn forekom der problemer med opstuvning af fællesvand til terræn.

Vand som værdi

For at udnytte vandets værdi valgte Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune at klimatilpasse områderne omkring Rema 1000 for at håndtere overfladevand. Klimaprojektet skulle sikre, at tunnelen på hovedstien til skolen kunne afvande i tilfælde af ekstremregn. Projektet indebærer et kontrolleret overløb fra et bassin med en strømningsvej via den kommunale vej, Skråvejen, mod tunnelen. Her opsamles overfladevandet i en klimaledning, der fører vandet til et andet bassin. Kanterne i det ene bassin skal sikres mod skred, så bassinet kan holde til den mermængde, som klimaledningen tilfører bassinet. Fra et af bassinerne skal der etableres et nødoverløb til recipienten Mosagergrøften. Projektet forventes et serviceniveau, der vil kunne håndtere en 100 års regnhændelse.

Levetid
Projektet vurderes at have en levetid på 69 år. Levetiden er udregnet ud fra de forventede etablerede anlæg og deres levetid i henhold til pris- og levetidskataloget udarbejdet af Forsyningssekretariatet.

Nye muligheder
Søernes placering åbner muligheden for at skabe et grønt område med plads til ophold, leg og fysisk aktivitet. Der er etableret en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med borde-bænke ved søens forkant. En eksisterende bro er bevaret, så der er fri adgang til en bålplads, shelters og selve søen. Som bindeled er der anlagt en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti, som smyger sig igennem landskabet og forbindes til Tinbækparken.

Landskabsbillede af Tinbæksøen

Et nyt landskab

Regnvandsbassinerne
Samlet set var målet at skabe harmoniske og organisk-formede regnvandssøer, der både relaterede sig til det bynære område med mulighed for passage gennem området, ophold, leg og fysisk udfoldelse. Samtidigt skulle området åbnes op mod det øvrige landskab. Der blev skabt samhørighed og relation til Skovby Skoven og søen syd for Tinbæksøen. Regnvandssøerne opleves nu som et samlet hele, der indgår som en naturlig del af det eksisterende landskab på grænsen mellem by, land og skov.

Før var området afgrænset af en cykel- og gangsti mod nord, åbne marker mod vest, selve Mosagergrøften mod syd og boligområdet Tinbækparken mod øst.
Syd for området var der en eksisterende sø og bålplads, og mod sydøst findes den nyetablerede Skovby Skov. 

Form og udtryk
Beliggenheden er udgangspunktet for udformningen af de nye søer, som er der i dag samt arealerne omkring. De to regnvandssøer tager direkte form fra den eksisterende sø syd for Mosagergrøften, mens selve udtrykket af flow og samhørighed relaterer sig til søen og de mindre søer i hele området. En samlet helhed – Tinbæksøen.

Landskabsbillede af Tinbæksøen
Parken ved Tinbæksøen
Udløb ved Tinbæksøen

Detaljer om søerne
Som udgangspunkt er søens bund anlagt med en hældning på 1:5, men i ”bagkanten” af søerne findes en hældning på 1:2. Langs den stejlere hældning er søbredden beplantet, som både sikrer afstand til søens stejle afsnit, men som også er med til at indramme søen. Søerne er orienteret således, at den nordlige sø har bagkant mod Tinbækparken og op mod landskabet mod vest. En passage mellem søen er blevet sikret og det eksisterende boligområde, og samtidigt er der ved udformningen og placeringen en god respektafstand til de nærmeste naboer. Den sydlige sø er orienteret således, at den har bagkant mod landskabet og åbner sig op mod Tinbækparken, hvor der er forholdsvis god afstand til boligområdet.

Rekreative muligheder
I dag er der skabt et grønt område med plads til ophold, leg og fysisk aktivitet. I forbindelse med de to nye søer blev der etableret en cirkelformet markering i græsfladen til ophold med plinte/borde-bænke.

De er placeret ved søens forkant, så der er direkte forbindelse til og udsigt over søen. Samtidigt er placeringen i god afstand til boligområdet. Der findes i dag en eksisterende bro over Mosager grøften frem til bålpladsen og søen syd herfor, og som bindeled anlægges en ny cykel- og gangsti fra den eksisterende sti mod nord og frem til broen i syd. Den nye sti smyger sig igennem landskabet og fra stien er der etableret en forbindelse til Tinbækparken. Beplantning med relation til Skovby Skoven Området beplantes med fritstående egetræer i en græsflade. Eg er at finde som et gennemgående tema i Skovby Skoven, og skoven vil således åbne sig op, og få en mere løs struktur i området omkring søerne. Der laves enkelte fortætninger i træbeplantningen mod vest mellem de to søer, og mod syd ved den sydlige søs bagkant. 

I vandkanten omkring de nye søer placeres strategisk enkelte fritstående piletræer. Der etableres således en relation og samhørighed til Skovby Skoven, og området tilføres en sammenhæng. Beplantningsstrukturen i området med fritstående træer og buske i en bund af græs er sammen med udformningen af søerne med til at give området et varieret udtryk. Der opstår en mængde forskellige nicher og oplevelser gennem forløbet. Området åbner sig op, og lukker sig igen. Der er udsigt til sø fra det ene sted, og landskabet et andet sted, og andre steder til begge. Man kan finde både læ og skygge, man kan finde mere rolige områder og mere åbne områder.

Projektforum Galten-Skovby

”Hvor det gode liv leves”

Projektforum Galten-Skovby, en non-profit forening af borgere, der yder en frivillig indsats for at styrke lokalområdet, havde også en rolle i forbindelse med tilblivelsen af Tinbæksøen. Foreningens projektgruppe var nemlig med til at bidrage med idéer og input til, hvordan området skulle se ud. Det handlede om at skabe sammenhæng mellem det tekniske og det visuelle. Dette resulterede i dette nye, grønne opholdssted for de lokale borgere, der binder by, land og skov sammen. 

Det har været fantastisk at mærke den drivkraft, lokale ildsjæle og frivillige har lagt i arbejdet om at skabe et helt nyt og unikt område her ved Tinbæksøen. Især har samarbejdet på tværs været en stor gevinst, når de gode ideer skulle findes til glæde og gavn for os borgere i lokalsamfundet.

Klimaforandringer skaber lokale muligheder

Normalt når et anlægsprojekt skal gennemføres i et bynært område, og store arealer skal graves op, risikerer man som projektleder at møde lidt modstand fra indbyggerne, der forståeligt nok ser lidt anstrengt på udsigten til omkørsel og larm. Indvielsen af klimatilpasningsprojektet Tinbæksøen var et vaskeægte bevis på, at samarbejdet her har haft helt modsat fortegn.

I Skovby har byens borgere været et kæmpe aktiv for Skanderborg Forsyning og Kommunen i forbindelse med tilblivelsen af Tinbæksøen og klimatilpasningsarbejdet. Et arbejde, hvis overordnede formål har været af mere teknisk karakter, nemlig at klimasikre Skovby mod de stigende regnmængder. Byens borgere har været inddraget fra starten, og der har været stort engagement og et godt blik for at skabe noget for området, som kunne binde både naturområder og borgere sammen.

En sti langs Tinbæksøen
Solopgang over Tinbæksøen
Parken ved Tinbæksøen

Fornem indvielse

Et synergifyldt samarbejde blev fejret med manér den 7. april 2019, da borgere, foreninger, kommunen og Skanderborg Forsyning officielt tog hul på Skovbys nye naturskønne og klimasikrede område.

Det var en stolt borgmester for Skanderborg Kommune og ligeledes stolt formand for Skanderborg Forsyning, der søndag den. 7. april 2019 kunne foretage det officielle snoreklip for Tinbæksøens nye rekreative område i fællesskab med flere hundrede fremmødte borgere.

En markering, der på alle måder afslutter en succesfuld proces, hvor samarbejde og synergier mellem de to herrers organisationer og byens borgere har været kendetegnende. 

Borgmester Frands Fischer klipper snoren over ved indvielsen

Samtidig har samarbejdet og rekreativ tænkning i forhold til den tekniske løsning betydet en besparelse på godt 2,3 millioner kroner i sammenlignet med de oprindeligt budgetterede 7,1 millioner kroner.