Vand fra hanen fyldes i et glas

Vandkvalitet, analyser og viden

Skanderborg Forsyning leverer rent drikkevand til kunder i Skanderborg, Vrold, Stilling, Voerladegård, Gram og Herskind-Skivholme-området.


Vi analyserer løbende vores vand og holder øje med, at det lever op til alle gældende kvalitetskrav.

Faktisk udtager vi flere analyser, end myndighederne kræver af os, for at værne om vores forbrugeres tillid til drikkevandskvaliteten.

To driftsmedarbejdere arbejder med vand

Vores vandforsyning foregår fra fem vandværker og gennem mere end 290 kilometer hovedledning. Du kan se et kort med flere oplysninger, bl.a. om vores indvindingsoplande, beskyttelseszoner m.m. på Skanderborg Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Skanderborg Forsyning er certificeret i ISO 22000 om fødevaresikkerhed med henblik på eliminering eller reduktion af risici i vandforsyningen.

Vis certifikat (PDF)

Vis certifikatbilag (PDF)

 

Forsyningsområde:

Analyser = din garanti for rent drikkevand

Godt 50 gange om året bliver der taget en prøve af vores drikkevand, som sendes til analyse på et laboratorium. Prøverne indsamles både fra vores boringer, fra vandværkerne og fra forskellige steder rundt i forsyningsnettet – inklusive ude hos forbrugeren. Hver enkelt vandprøve bliver analyseret for indhold af en lang række forskellige stoffer. 

En laborant studerer et reagensgals
Et glas vand

Hvis prøverne viser, at grænseværdierne for skadelige stoffer i vandet er overskredet, får vi besked med det samme, hvorpå vi i fællesskab med kommunen lægger en plan for, hvordan vi løser problemet og informerer vores kunder. Vandet fra det pågældende sted isoleres fra resten af vandforsyningen, til vi har fundet årsagen og løst problemet. Vandforsyningen er anlagt således, at man kan lukke for specifikke boringer, værker eller ledninger, og stadig sørge for vand til kunderne.

Når vi analyserer vandet, holder vi blandt andet øje med:

Bakterier
Vi måler indholdet af coliforme bakterier og E-coli, samt kimtallet, der er et mål for det samlede antal bakterier i vandet. Colibakterier kan stamme fra en forrådnelsesproces i jorden, utætte kloakrør eller afføring fra mennesker og dyr. Bakterierne er i sig selv ikke sygdomsfremkaldende, men de kan indikere tilstedeværelse af andre sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. 

Jern og mangan
Vi tester drikkevandet for jern- og manganindhold, som forekommer naturligt i grundvand. Metallerne er ikke sundhedsskadelige, men kan have indflydelse på vandets farve, smag og lugt. 

 

Laboratorieprøver i en kasse

Du kan altid finde resultater fra vores seneste vandanalyser ved at klikke dig ind på et af vores fem vandværker:

Fredensborgværket
Stillingværket
Gramværket
Herskindværket
Voerladegårdværket

Værd at vide

Der er ikke fundet PFAS på nogle af Skanderborg Forsynings aktive vandværker.

Den seneste tid har der været øget opmærksomhed omkring flourstoffer (PFAS). Stofferne kommer primært fra brandøvelsespladser og slukningsarbejde.

Skanderborg Forsyning undersøger løbende vandkvaliteten på alle vandværker, som hører under forsyningen. 

Læs mere om hårdhed og se hårdhedsgraderne for drikkevandet fra vores fem vandværker her (link åbner i ny fane).

 • Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C, og trives derfor ofte godt i varmtvandsbeholdere. Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

 • Legionellabakterier er meget lidt smitsomme, men kan være årsag til to sygdomme hos mennesker: Legionærsyge og Pontiac-feber. Kun få, der udsættes for bakterien, bliver syge.

 • Legionærsyge er en alvorlig form for lungebetændelse. Den rammer oftest personer, der i forvejen af en eller anden grund har nedsat immunforsvar. Der registreres omkring 100 tilfælde om året i Danmark.

 • Bakterierne smitter kun via lungerne, og den vigtigste smittekilde er vandaerosoler, der kan forekomme ved f.eks. brusebade, spabade eller befugtningsanlæg. Man bliver ikke syg af at drikke vandet, eller på anden måde håndtere vandet som f.eks. ved vask. Bakterierne overføres heller ikke fra person til person.

 • Legionellabakterier kan især være et problem i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men kan forekomme i alle varmtvandsanlæg, hvor temperaturen og vandforbruget er lavt. 
  Det er sjældent et problem i forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere, som installeres i private hjem i stedet for de traditionelle varmtvandsbeholdere.

 • Hvis du har brug for råd og vejledning om forebyggelse af legionella, kan du kontakte Skanderborg Forsyning. Du kan også læse mere om legionella på sundhed.dk

Hvis vi foretager reparationer på vores vandledninger, kan der forekomme misfarvning af drikkevandet. Det er ikke sunhedsskadeligt, og vil hurtigt forsvinde igen. Du kan læse mere om misfarvninger på vores side her.

En medarbejder i sikkerhedsdragt træder ind i vandtanken på vandværket

Sammen passer vi på vores vand

I Danmark er grundvandet en værdifuld ressource, men dets kvalitet er ikke en selvfølge. Vi bor oven på vores drikkevand, og derfor er vi alle ansvarlige for at beskytte det. Der er ting vi kan gøre i vores hverdag som er med til at sikre, at fremtidige generationer også har adgang til rent vand, f.eks.:

 • Undgå sprøjtegifte i haven, i indkørslen og på fortovet. 
  Sprøjtemidler ender i grundvandet. Det gælder også dem, der bliver brugt i haverne, hvor doseringen tilmed ofte er rundhåndet.

 • Aflever kemikalier, maling og olie på genbrugspladsen.
  De skadelige stoffer i f.eks. maling og olie kan sive ned i grundvandet. Du skal aflevere malingrester, brugt motorolie og andre stoffer på genbrugspladsen, hvor det bliver behandlet uden risiko for at ende i drikkevandet.

 • Spar på vandet. 
  Selvom vi i Skanderborg Kommune bor oven på nogle store vandreserver, er der ingen garanti for, at vi bliver ved med at have drikkevand nok. Derfor kan dit forbrug i dag få betydning for de kommende generationers adgang til drikkevand i fremtiden.

Skanderborg Kommune har desuden udarbejdet vandbeskyttelsesplaner, som udpeger forskellige områder, der skal tages ekstra hånd om. Vandbeskyttelsesplanerne findes på kommunens hjemmeside her (link åbner i ny fane), under menupunktet 'Planer for grundvandsbeskyttelse'.

En medarbejder arbejder ved en testboring midt i en skov

Skovrejsning i Anebjerg

Anebjerg Skov er rejst oven på en af Skanderborg Kommunes uudnyttede grundvandsressourcer. Ved at tilplante et områ­de med natur, bliver grundvandet langt under overfladen godt beskyttet.