Kloakrør ligger klar til at blive gravet ned

Separatkloakering i
Skanderborg Kommune

I disse år er Skanderborg Forsyning i færd med at forny kloaksystemet rundt om i Skanderborg Kommune ved at adskille det i to rør - et til regnvand og et til spildevand. Dette er vedtaget i Skanderborg Kommunes spildevandsplan. 

Her på siden finder du generel information om separatkloakeringen, som vi foretager rundt omkring i Skanderborg Kommune.

Om separatkloakering

Da kloakkerne i sin tid blev anlagt, blev regnvand ført væk i samme kloakrør som spildevand fra ejendomme. En separatkloakering sikrer, at renseanlæggene kun skal bruge energiressourcer på at rense spildevand, idet de ikke længere vil modtage regnvand. Regnvandet bliver i stedet ført til regnvandsbassiner, eller andre løsninger, der søger for, at der sker en rensning af regnvandet ved bundfældning.

Denne animationsvideo forklarer hvordan separatkloakering foregår.

Med separeringen vil regnvand og spildevand altså ikke længere blive blandet sammen i kloakken, men i stedet løbe i hvert sit rør. Dette gør samtidig systemet i stand til at håndtere voldsomme regnhændelser, som der vil komme flere af i fremtiden – og når det regner voldsomt, vil overløb af regnfortyndet spildevand til vandløb og søer ikke kunne finde sted, idet sådanne overløb kun sker fra kloaksystemer, som endnu ikke er separeret, hvor spildevand og regnvand stadig deles om pladsen.

Denne animationsvideo forklarer nogle af de udfordringer ift. overløb, som kraftig regn medfører, og viser hvordan separatkloakering specifikt er med til at løse problemet.

Procedure

Sådan foregår det

Skanderborg Forsyning A/S står for opgaven med at separere den offentlige kloak i kommunen. Vi informerer på forhånd om vores arbejde, hvis det kommer til dit nærområde, og om hvad det kommer til at betyde for dig. Ofte vil der være trafikale ændringer og andre hensyn at tage, imens arbejdet står på.

Når vi i Skanderborg Forsyning har separeret kloakken tæt på dig, orienterer vi Skanderborg Kommune, der er myndighed på spildevandsområdet. Kommunen vil derpå sende varsel og påbud ud til dig som grundejer, om den sidste del af kloakeringen. Som grundejer har du nemlig ansvar for den del af separeringen, som skal laves inden for din grund. I påbuddet du modtager vil det fremgå, hvornår arbejdet skal være færdigt. 

 I kortmaterialet tilhørende kommunens spildevandsplan, er kloakeringsforholdene angivet for hele kommunen. Her kan det også ses, hvilke områder der er planlagt til at skulle separatkloakeres. 

Du finder kortet kommunens hjemmeside (link åbner i nyt vindue) ved at ”tænde” for kortlagene ”Kloakoplande status” og ”Kloakoplande Plan” under punktet Spildevand > Gældende Spildevandsplan GIDAS

Hvis der tidligere er foretaget separering på din grund, bør der foreligge en attest på at kloakeringen er foretaget. Kloakattesten kan ses ved at slå op i Skanderborg Kommunes byggesagsarkiv, hvor du også kan søge efter kloaktegninger tilknyttet din ejendom.

Du skal separere kloakken på din egen grund

Når Skanderborg Forsyning adskiller det offentlige kloaksystem i vejen, så spildevand og regnvand løber hver for sig, skal kloakafledningen fra de enkelte ejendomme ligeledes adskilles i to separate systemer på de tilhørende grunde, så de kan kobles på forsyningens to nye ledninger i vejen. Det vil sige at alt spildevand fra huset – vand fra toilet, bad, køkken osv. – skal føres til den offentlige spildevandsledning, mens alt tag- og overfladevand fra befæstede arealer på grunden skal føres til den offentlige regnvandsledning.

Separeringen på din egen grund er du selv ansvarlig for, og arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og efterfølgende dokumenteres overfor Skanderborg Kommune. 

Du kan se mere om påbud om separatkloakering i videoen her:

Dekorativt: rækkehuse

Når Skanderborg Forsyning foretager separeringen af det offentlige system, vil dit eksisterende kloakstik blive koblet på den nye spildevandsledning i vejen. Vi fører samtidig et regnvandsstik hen til din grund, så du også er klar til at blive koblet på med din regnvandsledning, når separeringen på din egen grund er fuldført. Typisk fører forsyningen rørene frem til skel og maks. 1 meter inden for din grund. Der etableres i den forbindelse en skelbrønd til din spildevandsledning, medmindre det vurderes, at den eksisterende brønd er genanvendelig.

Hvis vi kan se, at der er foretaget separatkloakering på forhånd på din grund når vi kommer, og begge stik er ført ud til vejen, vil vi indlede en dialog med dig om at få koblet begge dine ledninger på vores system med det samme.

Et alternativ til at lede dit regnvand ud i vores rør er, at aflede og nedsive regnvandet i din egen have, f.eks. med et regnvandsbed eller en regnvandsfaskine. Dermed kan regnvandet udnyttes til havens fordel samtidig med, at du sparer nogle af udgifterne til separeringen. Du skal søge kommunen om tilladelse til en sådan løsning.

Det kan somme tider være kompliceret at få en nedsivning eller anden regnvandsløsning til at lykkes - f.eks. hvis jorden på din grund består af tæt ler eller hvis din grund ligger i en lavning, eller i et område, hvor grundvandet står meget højt. Start gerne med at undersøge jordbundsforholdene ved at foretage en såkaldt infiltrationstest på det sted, du gerne vil etablere regnvandsløsningen. Det kan være en god ide at få vejledning og råd af en kloakmester, så du er sikker på, at din ønskede løsning kan lade sig gøre, inden du søger kommunen om tilladelse.

Du kan læse mere og søge om tilladelse på kommunens hjemmeside (åbner i ny fane).

Du skal udelukkende betale for den del af arbejdet, som foretages inde på din egen grund af en autoriseret kloakmester. Det er desværre ikke muligt at sige, hvad man som husejer skal regne med, at dette arbejde ender med at koste. Ofte er lokale og unikke forhold på den enkelte grund, som har stor indflydelse på prisen. 

Vi bliver ofte spurgt om mulighederne for at mindske egenomkostningerne. Det er Skanderborg Kommune, der som myndighed udsteder påbud om kloakseparering. De oplyser, at der findes forskellige muligheder for at søge fradrag, lån eller tilskud, som kan gøre udgiften mere overkommelig:

  • Lån via ejendomsskatten, som kan søges via Skanderborg Kommune. Læs mere om muligheden her eller hent ansøgningsskemaet direkte på dette link.
  • Energisparelån bliver tilbudt af nogle banker, og dækker også separatkloakering. Kontakt egen og evt. andre banker og forhør dig om mulighederne.

Desuden oplyser kommunen, at egenudgifterne muligvis kan mindskes hvis du:

  • Selv indhenter din ejendoms kloaktegninger fra byggesagsarkivet
  • Indhenter tilbud fra flere forskellige kloakmestre
  • Undersøger, om du med fordel kan håndtere regnvandet på din egen grund helt eller delvist, med såkaldte LAR-løsninger - f.eks. et regnbed eller en faskine.
  • Kan udføre dele af arbejdet selv, evt. gravearbejdet. Selve kloakeringsarbejdet skal til enhver tid udføres af en autoriseret kloakmester.

Skanderborg Forsyning anbefaler i øvrigt, at grundejere i et givent område går sammen om en fælles opgave til en autoriseret kloakmester, med henblik på at få tilbudt en samlet, lavere totalpris. Dette vil til enhver tid afhænge af den pågældende kloakmester, så spørg dig frem. En anden mulighed er at spørge den entreprenør, som i forvejen står for kloakeringen i vejen. Det er dog ikke altid, at de også tilbyder at separere for grundejere.

Efter separeringen

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og en autoriseret kloakmester har tilsluttet dine ledninger til de fremførte stikledninger for dig, skal kloakmesteren sende en færdigmelding – en kloakattest - til Skanderborg Kommune. Færdigmeldingen kan indsendes via kommunens hjemmeside: Færdigmeld separatkloakering

Regnvand vil efter separatkloakeringen løbe til nærmeste sø eller vandløb, typisk via et regnvandsbassin. Det betyder også at sæbe, bremsestøv o.lign., der løber i regnvandskloakken efter en bilvask, ikke længere bliver tilstrækkeligt bortrenset. Bilvask skal derfor fremover foregå på dertil indrettede steder, f.eks. i en vaskehal.

Midler som algefjerner, grundrens fra havemøbler og lignende må således heller ikke hældes i regnvandskloakken, når et område er separatkloakeret. Disse midler er særdeles skadelige for miljøet. Til tagrens må derfor kun anvendes godkendte midler.

Skanderborg Kommune har sammen med en række andre myndigheder lavet informationsmaterialet ”Hjælp Fisken”, som fortæller mere om, hvad man må og ikke må med et separeret kloaksystem. Materialet omfatter en video, 5 grundlæggende råd, og en folder.

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav til dig som grundejer om, at din kælder er forsvarligt beskyttet mod indtrængende vand. Når vi adskiller regnvand fra kloakvand med en separatkloakering, burde det forebygge at spildevand kan trænge op i din kælder under kraftige regnhændelser. Du har ikke desto mindre stadig selv ansvar for, at din kælder er ordentligt sikret mod enhver slags hændelse.

Idet kloaksepareringen erstatter gamle og ofte utætte kloakrør med nye, tætte rør, kan det medføre en stigning i grundvandsspejlet under jorden. Også her har du som grundejer selv ansvar for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå dette. Det kan f.eks. være en god ide at forsegle kældervægge, så både opstigende grundvand samt vand, der måtte samle sig langs husmuren når det regner, ikke kan trænge ind.

Videoen her forklarer nogle af de ting du kan gøre for at sikre din kælder bedst muligt.

Hjælp fisken

Skanderborg Kommune har sammen med en række andre myndigheder lavet informationsmaterialet ”Hjælp Fisken”, som fortæller mere om, hvad man må og ikke må med et separeret kloaksystem.

Materialet omfatter en video, 5 grundlæggende råd, og en folder.

5 grundlæggende råd

1. Hæld aldrig sæbe, maling eller andre kemikalier i regnvandsristen.

2. Aflever rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen.

3. Vask din bil i en vaskehal.

4. Rens dit tag, dine fliser eller havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier.

5. Brug håndvasken eller toilettet til sæbevand.