Oprensning af regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner er en del af vores afløbssystem, idet de har til formål at forsinke og opbevare regnvand, inden det ledes videre i systemet. Herved undgår man oversvømmelser i kældre og på veje, og overbelaster ikke vandløbene.

Der tilbageholdes en vis mængde stof i bassinerne, og det samler sig i bunden som slam. Dette slam håndterer Skanderborg Forsyning ved at oprense bassinerne og samtidig kontrollere, at de fungerer, som de skal. Vi renser vores bassiner med flere års mellemrum, afhængig af det enkeltes bassins behov.

Et nyetableret regnvandsbassin ved Voerladegård

Har du spørgsmål vedr. et bassin under oprensning, bedes du rette henvendelse til service@skanderborgforsyning.dk.

Et skilt foran et regnvandsbassin, hvorpå der står, at bassinet er ved at blive oprenset.