Søg refusion ved rørbrud

Hvis du bliver udsat for et rørbrud på en skjult rørinstallation, kan du søge om refusion af din vandafledningsudgift. 

Du kan ikke søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig installation.

Der ydes desuden kun refusion for ejendomme anvendt til boligformål. Det er således ikke muligt at søge om refusion som erhverv eller forening. 

Sådan søger du

Udfyld denne formular og vedhæft dokumentation fra den VVS-installatør, der har repareret rørbruddet.

Installatøren kan også hjælpe dig med at skønne, hvor stort dit vandforbrug har været, mens røret har været utæt.

Når du udfylder formularen, skal du blandt andet bruge:

 • Faktura fra den VVS-installatør, der har repareret rørbruddet.
 • Tro- og loveerklæring fra installatøren >hent formular til erklæringen
 • Kortskitse (Oversigtskort over din bolig, og hvor skaden er sket)

Vær opmærksom på, at du er forpligtet til selv at betale regningen i første omgang. Når du har indsendt formularen, sørger vi for at betale pengene tilbage til dig, hvis vi vurderer, at du er berettiget til det.

OBS!

Det er dit ansvar som vandkunde at holde øje med, at dine vandinstallationer er tætte, og at der ikke sker utilsigtet vandspild på din ejendom. På den måde undgår du at betale for et højt vandforbrug, hvis der siver vand ud gennem utætheder. 

Det kan dog være svært at opdage, hvis vandspildet skyldes brud på et vandrør, der ligger under jorden, eller på anden måde ikke er synligt.

Vi anbefaler derfor, at du holder øje med din vandmåler, så du spotter pludselige afvigelser i dit forbrug.

Betingelser

Følgende forudsætninger skal alle være opfyldte, for at der kan ansøges om refusion ved rørbrud:

1.    Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål. 

2.    Der skal være tale om brud på en skjult installation.

3.    Der skal være foretaget foranstaltninger, som forsøg på at stoppe ledningsbruddet.

4.    Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt.

5.    Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. Ansøger skal fremsende en kopi af en betalt faktura fra VVS-firmaet til Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

6.    Ejere skal ved en eventuel godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere.

7.    Der ydes ikke refusion for vandspild /vandafledning fra tidligere aflæsningsperioder samt vandspild over flere aflæsningsperioder.

Som dokumentation for punkterne 1-5 skal der foreligge en skriftlig erklæring fra den VVS-installatør, der har udbedret rørbruddet.

Spørgsmål og svar

Eksempler på skjulte installationer:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Eksempler på synlige installationer:

 • Utæt toilet
 • Varmepumpe
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
 • Slanger til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner, evt. med slange
 • Brud i målerbrønd

Du kan få godtgjort vandtab, der ligger ud over dit normale forbrug plus selvrisikoen. Det vil sige, at du selv skal betale for dit normale forbrug plus selvrisikoen. De resterende forbrugsudgifter kan du få tilbagebetalt.


Normalt forbrug
Det normale forbrug udregnes på baggrund af en gennemsnitlig beregning af de seneste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådant grundlag ikke, foretages et skøn. Hvis ejendommen modtager vand fra et privat alment vandværk, skal der foreligge dokumentation for vandspildet fra det pågældende vandværk, samt en opgørelse af størrelsen af vandspildet.

Selvrisiko
Vand: 300 m3 pr. boligenhed/lejemål
Vandafledning: 50 m3 pr. boligenhed/lejemål

Eksempel på beregning

Forbrug med vandtab i 2022: 1000 m3

Forbrug i 2021: 100 m3
Forbrug i 2020: 100 m3
Forbrug i 2019: 100 m3

Gennemsnit af forbrug over tre år:
100+100+100 = 300/3 = 100 m3

Gennemsnitligt forbrug plus selvrisiko trækkes fra forbruget ved vandtab, og der kan søges refusion for det resterende.

Vand:
1000 - (100+300) = 600 m3

Vandafledning:
1000 - (100+50) = 850 m3