Knudsø fotograferet fra bredden


Sikkert Søbad II

I projektet Sikkert Søbad II udviklede Skanderborg Forsyning i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, NIRAS og Aquasense en teknologi, der i realtid kan overvåge badevandskvaliteten og varsle badegæster, inden grænseværdierne for alger og bakterier bliver overskredet.

Sikkert Søbad i Knudsø

I Danmark har vi generelt en rigtig god badevandskvalitet i søer, hvor man som badegæst trygt kan tage en dukkert. Men med ekstrem nedbør fra klimaforandringer stiger risikoen for overløb fra kloakker, som kan ende i søerne og forringe badevandskvaliteten. Samtidig er giftige blågrønalger et tilbagevendende problem, som blomstrer op med jævne mellemrum.

Derfor har mange kommuner og forsyninger i Danmark fokus på at begrænse risikoen for forringelse af badevandskvaliteten i søer.

Projektet blev udført i Knudsø ved Ry i Skanderborg Kommune, men dets resultater og teknolog forventes at kunne overføres til andre badesøer i både ind- og udland. Skanderborg Kommune følger projektet fra sidelinjen i projektets følgegruppe, sammen med andre interesserede. 

Luftfoto af Knudhule Badestrand

Projektet løb i perioden 2020-2022 med det formål at undersøge, hvordan henholdsvis overløb og blågrønalger påvirker badevandskvaliteten. Derudover har projektet skulle udvikle et system, der muliggør forhåndsvarsling om risiko for forringet badevandskvalitet. Endelig testede man nye muligheder for bekæmpelse af blågrønalger i laboratoriet hos Teknologisk Institut. 

Derfor blev Knudsø valgt ud

Knudsø ved Ry tiltrækker hvert sommerhalvår mange badende, både lokale og turister. Søen spiller derfor en central rolle for rekreativt hverdagsliv og turisme i Ry-området, men vandkvaliteten i søen bliver i perioder forringet af algeopblomstring og risiko for overløb fra fælleskloakker ved kraftig regn.

Videoen her forklarer hvorfor overløb opstår ved kraftig regn. Klimatilpasning og kloakfornyelse af spildevandssystemet i Ry er undervejs, men sømiljøet vil i fremtiden fortsat være påvirket af dets nærhed til bebyggelse og bymæssig vækst. 

Overvågning af badevandskvaliteten

Badevandskvaliteten i Knudsø blev løbende overvåget i projektperioden med henblik på hurtig varsling af badegæster, både i forhold til den påvirkning, der sker under opblomstring af blågrønalger, og den påvirkning, som skyldes overløb at regnfortyndet spildevand til søen under kraftig regn.

Overvågningen af blågrønalger skete ved hjælp af en bøje placeret ude i søen. Bøjen forsynede man med sensorer, der løbende målte på relevante parametre om blågrønalgerne, og herefter sendte dataen til forskerne bag projektet. På baggrund af disse data, og modeller om søens strømningsforhold, kunne man følge algernes koncentration og opblomstring. Bøjen fik strøm fra solpaneler, og blev designet til at kunne fungere længe og stabilt uden fysisk vedligehold.

Overvågningen af overløb skete ud fra en beregningsmodel, der på baggrund af nedbørsdata og vinddata kunne forudsige overløbshændelser, og ved hjælp af strømningsmodeller udregne, om hændelsen ville medføre nedsat badevandskvalitet .

Sejlende og badende i Knudsø
Billede af et skilt, som gør badende opmærksom på risiko for alger

Bekæmpelse af alger

I projektet undersøges samtidig potentialet for bekæmpelse af giftige blågrønalger med bakteriofager. De såkaldte bakteriofager er naturligt forekommende viruspartikler, der angriber specifikke bakterier, men er uskadelige for mennesker og dyr. Mulighederne evalueres i laboratoriet, hvor der bruges blågrønalger svarende til dem, som undertiden opblomstrer i Knudsø.

Bygger videre på gode erfaringer

Partnerne bag Sikkert Søbad II Knudsø er mange af de samme, som i 2018 afsluttede et tilsvarende projekt for  Skanderborg Sø.

I det projekt blev alle overløb til Skanderborg Sø kortlagt og vurderet, en hydraulisk ledningsmodel udviklet og strømningerne i søen blev målt. Sammenlagt med meteorologisk data gav det muligheder for at forudsige og varsle forringelser af badevandskvaliteten ved overløb.

Konklusionen var, at badevandskvaliteten i Skanderborg Sø er af ”udmærket kvalitet”, hvilket er den højest mulige kvalitetsangivelse. Projektet viste desuden, at der er behov for dels præcis viden om, hvad der påvirker badevandskvaliteten i den enkelte sø, og dels enkle og driftssikre løsninger til at imødekomme udfordringerne.
 
Sikkert Søbad II er støttet med 1,9 mio. kr. fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og når dermed op på et samlet budget på 3,4 mio. kr.

Sikkert Søbad II er opfølgeren til projektet Sikkert Søbad I.