Søbadet ved Skanderborg Sø

Sikkert Søbad I

Sikring af god badevandskvalitet ved overvågning, rensning og varsling af spildevand fra overløb

Fakta

Skanderborg Forsyning er projektejer og Teknologisk Institut har projektledelsen.

Samlet budget: 4,3 mio. kr. Støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram: 2,375 mio. kr. – resten er egenfinansiering.

Tidsramme: Februar 2016 til marts 2018.

En båd sat i vandet med udstyr fotograferet bag ved ænder på en bro

Sikring af badevandskvaliteten

Sikring af god badevandskvalitet er politisk højt prioriteret i forhold til fastholdelse af turisme. Der er en direkte forbindelse mellem badevandskvalitet og udledning af urenset spildevand i naturen.

Det er vanskeligt at få et nøjagtigt kendskab til, hvorledes bakterier spredes, når der opstår overløb fra fælleskloakken, og når fortyndet spildevand ledes til recipienten (søen). Derfor var det også svært at vurdere, hvornår bakterier, der stammer fra kloakken, påvirker badevandskvaliteten.

Strømningerne blev verificeret med gps-tracking via mobiltelefoners bevægelse i søen, mens selve modellen er forsøgt verificeret ved udtagning af vandprøver ved hjælp af en dronebåd. Der er lavet pilotforsøg med to renseteknologier; en plantebaseret filterløsning og en kompakt modulær rensemetode.

Ved nedsat badevandskvalitet varsles badegæster via en varslingstavle opsat ved søen.

Et badeskilt

Gode resultater

Det er mod forventning ikke lykkedes at finde koncentrationer af e. coli og enterokokker fra overløbene. Alle prøver har vist, at badevandskvaliteten i Skanderborg Sø er af ”udmærket kvalitet”, hvilket er den højeste kvalitet.

Pilotforsøgene viste, at den plantebaserede filterløsning havde god renseevne ved et jævnt flow, men at filtret med sin nuværende udformning, ikke kan håndtere en pulsbelastning, som et overløb udgør. Ved den kompakte modulære rensemetode (tromlefilter), er der behov for tilkobling af desinfektion.

Søbadet ved Skanderborg Sø

Ved Knudsø i Ry blev en opfølger til dette projekt søsat i 2020.

Den afsluttende resultatanalyse og afrapportering kan læses her.

Nedsænkning af temperaturlogger i Skanderborg Sø
En båd med udstyr bliver sat i søen
Advarselstavle foran Skanderborg Sø