Fokus på vandtab

Lavt vandtab er et fokusområde for Skanderborg Forsyning, der i 2022 havde et samlet vandtab på 5,5%. Det er lavere end landsgennemsnittet på 7% (opgjort ud fra 76 drikkevandsselskaber).

Hvert år bliver vandtabet opgjort som forskellen mellem den solgte vandmængde og den udpumpede vandmængde fra vandværkerne. Vandtabet består ikke kun af vand tabt via lækager i ledningsnettet, men også vand forbrugt til udskylning efter ledningsarbejder, eventuelle aftapninger fra brandstandere, målerunøjagtigheder mv.

Ligesom alle andre vandforsyninger oplever Skanderborg Forsyning adskillige pludseligt opståede brud hhv. mindre lækager, som udvikler sig over tid. Omtrent halvdelen af lækagerne opstår på den del af vandledningen, som løber inde på forbrugerens egen grund.

Brud på vandledningen er ikke altid lette at opdage for forbrugeren, hvis vand ikke synligt ses på terræn eller pibler op fra lækagen. I Skanderborg Forsyning har nogle forbrugere fået udskiftet deres gamle vandmåler til en nyere model, som er intelligente, akustiske vandmålere, der ved at registrere de lydbølger, som lækager udsender, kan indikere om der potentielt er en lækage. I tillæg hertil arbejder vi med sektionering af ledningsnettet, der kan hjælpe os med at lokalisere lækager.

Vandtab

Vandtab kan opgøres på flere forskellige måder. I DANVA’s Vand i tal sammenlignes 76 drikkevandsselskabers vandtab opgjort i % vandtab hhv. specifikt vandtab m³ pr. km ledningsnet. Førstnævnte angiver vandtabet som forskellen imellem udpumpet vandmængde til eget distributionsnet og den solgte vandmængde hos forbrugerne. Vandtabet omfatter således også de vandmængder, der er brugt til udskylninger i forbindelse med ledningsrenoveringer, brandslukning o. lign., som ikke kan betragtes som direkte tab.

Selskaber med et stort ledningsnet men et lille vandforbrug ligger bedre i
sammenligningen ud fra det specifikke vandtab, hvorimod selskaber med
et stort vandforbrug på et mindre ledningsnet ligger bedst i procentsammenligningen.*


Vandtabet opgjort for 2021 viser for de 76 drikkevandsselskaber
et simpelt gennemsnit på 7,0 %, og 10 selskaber må betale strafafgift på grund af et vandtab over 10 %.*

En grafik viser danske forsyningsselskabers vandtab