Luftfoto af landsbyen Stjær

Separatkloakering af Stjær

Stjær er i færd med at blive separatkloakeret for at skabe plads i rørene til fremtidens spildevand og regn og samtidig beskytte værdifuld lokal natur.

Den nuværende, nedslidte fælleskloak i byen bliver ved separatkloakeringen skiftet ud med et nyt, opdelt kloaksystem, der håndterer spildevand i én ledning og regnvand i en anden.

Spildevandet fra Stjær vil fremover blive ledt til Skovby Renseanlæg, som det hidtil er blevet, mens regnvandet nu bliver ledt til et regnvandsbassin, der dels skal rense vandet og dels give rekreativ værdi til byen.

Separatkloakering gavner renseanlægget, der efterfølgende kun skal bruge ressourcer på at rense spildevand, og naturen, der bliver bedre beskyttet mod kloakoverløb ved kraftig regn.

Projektet i Stjær kommer til at påvirke hele byen i flere år med almindelige gener fra anlægsarbejde som støj, støv og trafik fra maskiner, foruden skiftende trafikomlægninger i perioden.

Til gengæld betyder projektet en bedre beskyttelse af den lokale natur og et kloaksystem, der er planlagt til at holde de næste 75 år.

Skanderborg Forsyning udfører i disse år separatkloakeringer rundt om i Skanderborg Kommune for at sikre en effektiv, sikker og miljøvenlig håndtering af spildevand og regnvand i en tid med både mere regn og befolkningstilvækst i kommunen. 

Skanderborg Kommune udpeger områder til separatkloakering i spildevandsplanen og optog Stjær akut som et tillæg i planen, da undersøgelser gennemført af Skanderborg Forsyning i 2018 viste, at byens nuværende kloaksystem er nedslidt og underdimensioneret, hvilket giver spildevandsoverløb til vandmiljøet omkring Stjær. 

Spildevand fra Stjær bliver renset på Skovby Renseanlæg, som i de kommende år også får tilført spildevand fra Låsby. Separatkloakering sikrer, at pumpestationer og renseanlæg kun bruger ressourcer på at transportere og rense spildevand, mens regnvand bliver renset i regnvandsbassiner. 

Se spildevandsplanen på kommunens hjemmeside (link åbner i ny fane).

Sideløbende med kloakseparering er fjernvarmeselskabet Kredsløb i gang med planlægning og udrulning af deres projekt, der skal bringe fjernvarme til Stjær, Storring og Skovby. Når to store infrastrukturprojekter foregår samtidig i byen, kan de ikke undgå at påvirke hinanden.

Skanderborg Forsyning, Skanderborg Kommune, Vej og Trafik og Kredsløb har derfor løbende koordinationsmøder om de to projekter, så de bliver afviklet og kommunikeret så godt som muligt, med mindst muligt ressourceforbrug og færrest mulige gener for lokalområdet.

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som blev stillet til projektet ved første borgermøde. De kan hentes i et samlet dokument.

Hent Spørgsmål og Svar (PDF)

Etaper og tidsplan

Separatkloakeringen af Stjær strækker sig over tre etaper.

Første etape gik i gang i begyndelsen af sommeren 2021, og blev afsluttet i sensommeren 2022.

Anden etape forventes afsluttet i løbet af marts 2024.

Tredje etape starter op i januar 2024, og arbejdet vil pågå indtil slut august.

Arbejdet kan – som altid i disse projekter – blive forsinket af ekstremt vejr og vanskelige jordbundsforhold.

Tidsplanen for etape 3 angivet på et kort
Tidsplanen angivet på et kort

Separatkloakeringen af Stjær strækker sig over tre etaper med følgende overordnede tidsplan: 

  • 2021-2022:
    Nordlige del af byen omkring Pebbelparken, Toftkjærvej, Stjærvej nord for Pebbelgården og Nygårdsparken.

  • 2023-2024:
    Sydøstlige del af byen omkring Tåstrupvej, Østerbro, Kollens Møllevej og Jeksenvej.

  • 2024:
    Sydvestlige del af byen omkring Vesterbro, Vestbakken og Stjær Bakker med sideveje. Der bliver afholdt et borgermøde forud for hver etape for de lodsejere, der er omfattet af etapen, om den konkrete tidsplan, trafikpåvirkninger mm.
Oversigtskort over projektets tre etaper

Aktuelle trafikændringer

Der vil fortsat forekomme afspærringer som følge af graveprojektet. Disse er angivet med skilte på stedet.

Se alt aktuelt vejarbejde i kommunen på Skanderborg Kommunes hjemmesideDin kloak

Når det offentlige kloaksystem i vejen er adskilt i spildevand og regnvand, skal vandafledningen fra private huse og grunde også være adskilt i to separate rørsystemer, så det nye system fungerer efter hensigten. Som grundejer står du selv for denne del af arbejdet. 

Vi har samlet alt du har brug for at vide som grundejer på en separat side.

Kloakrør ligger klar til at blive gravet ned

Naturen vi beskytter

Regnvandsbassin med rekreativ værdi og historisk vingesus.

Separatkloakeringen blev forberedt i 2019 med etableringen af et regnvandsbassin i lavningen mellem Storring og Stjær. Bassinet skal fremover tilbageholde og rense regnvand fra de nye regnvandsledninger, før det bliver ledt videre til Tåstrup Sø, Årslev Engsø og Brabrand Sø for til sidst at ende i Aarhusbugten.

Regnvandsbassinet har både et teknisk og et rekreativt formål. Det er indpasset i terrænet og har givet plads til blotlægning af det hidtil rørlagte vandløb Møgeleng Bæk, og langs bassinet er geologisk og historisk set interessante sten, som er fundet under udgravningen, blevet stillet op og formidlet på skilte. 

Regnvandsbassin ved Stjær

Miljøgevinsten ved separatkloakering er færre overløb med spildevand til naturen, når regnvand og spildevand bliver adskilt, så kloakken ikke bliver overbelastet ved kraftige regnskyl. 

Nordøst for Stjær ligger Tåstrup Sø og Tåstrup Mose, der er udpeget som beskyttet Natura 2000-habitatområde. Området har hidtil modtaget overløb med næringsstoffer fra fælleskloakkerne ved kraftig regn og bliver efter separatkloakering skånet for disse stoffer, som i stedet bliver bundfældet i regnvandsbassiner indrettet til det.

Denne animationsvideo forklarer hvordan overløb opstår ved ekstreme regnhændelser.

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsynings projektledere har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej, og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer, samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Skanderborg Kommune, Spildevand
Skanderborg Kommune er myndighed for spildevandsplaner og afgør, hvor Skanderborg Forsyning skal forny kloakkerne, samt føre kontrol med separatkloakering på private grunde. Du kan kontakte spildevandsafdelingen om separatkloakering på egen grund og tilladelse til evt. regnvandsløsninger som alternativ til rør i jorden. 

Steffen Thorsgaard

Steffen Thorsgaard

Projektleder, Skanderborg Forsyning
Torsten Schriver Niewald

Torsten Schriver Niewald

Fagansvarlig, anlæg, Skanderborg Forsyning