Skovby fotograferet fra luften

Separatkloakering af Skovby Nord

Skovby Nord får nyt kloaksystem

Skovby Nord er over de seneste år blevet separatkloakeret. Dette betyder, at spildevand og regnvand løber i hver sin ledning, hvorved der skabes plads i rørene til fremtidens mængder af spildevand og regnvand, samtidig med at naturen beskyttes mod overløb af regnfortyndet spildevand under kraftige regnhændelser.

Spildevandet fra Skovby Nord bliver fortsat ledt til Skovby Renseanlæg, mens regnvandet fremover ledes til rensning og forsinkelse i et nyanlagt regnvandsbassin, inden det bliver ledt ud i Hørslev Bæk.

Skovby renseanlæg fotograferet fra luften

Projektet i Skovby Nord er en del af Skanderborg Forsynings fremtidsplaner for vandhåndteringen i Skanderborg Kommune, og området er omfattet af Skanderborg Kommunes Spildevandsplan. Dele af Skovby Nord var allerede separatkloakeret ved projektets start, mens andre dele stadig var fælleskloakeret. Overordnet set har kloaksystemet været nedslidt og underdimensioneret, hvilket belaster både kloakken og Skovby Renseanlæg, og under større regnhændelser kan medføre overløb med regnfortyndet spildevand til det nærliggende vandmiljø.

Tidsplan

Separatkloakeringsprojektet i Skovby Nord omfatter vejene Rolighedsvej, Schødtsmindevej, Kløvervej og Præstbrovej.

Gravemaskinerne gik i jorden juli 2022 og fortsætter indtil arbejdet forventeligt er færdigt efter sommer 2023. 

Planen kan dog ændre sig løbende grundet vejr eller andre uforudsete omstændigheder, som opstår under arbejdet. 

Arbejdet bliver udført af murer- og entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S, mens Skanderborg Forsyning A/S er bygherre og fører tilsyn.

Trafik og koordinering med fjernvarmeudrulning

Fjernvarmeselskabet Kredsløb er gået i gang med planlægningen af et stort projekt, der skal bringe fjernvarme til Skovby, efter flere end 70 % af husstandene i Skovby, Stjær og Storring har bestilt fjernvarme. Du kan læse mere om Kredsløbs planer og forventet tidsplan  her. 

Fjernvarmeplanerne får indflydelse på afviklingen af separatkloakeringen af Skovby Nord. Skanderborg Forsyning, Skanderborg Kommune, Vej og Trafik og Kredsløb har derfor løbende koordinationsmøder om de to projekter, så de bliver afviklet så godt som muligt, med mindst muligt ressourceforbrug og færrest mulige gener for lokalområdet.

Vi ved allerede nu, at fjernvarmeprojektet får betydning for hvornår trafikforholdene bliver normale i Skovby Nord. Når Skanderborg Forsyning er færdige med kloakarbejderne i Præstbrovej, bliver udgravningerne dækket til og vejen bliver genetableret, men kun som grusvej. Der bliver lagt asfalt, når Kredsløb er færdige med at lægge fjernvarmerør i Præstbrovej, forventeligt til efteråret 2023.

Det vil til enhver tid være muligt at passere arbejdsområdet gående eller på cykel, ligesom vi sørger for, at beboere får adgang til egen matrikel. 

Det er ikke muligt at sammengrave med Kredsløb, da entreprenøren og Kredsløb anvender forskellige maskiner og ikke fysisk kan være samme sted på samme tid.

Din kloak

Når det offentlige kloaksystem i vejen er adskilt i spildevand og regnvand, skal vandafledningen fra private huse og grunde også være adskilt i to separate rørsystemer, så det nye system fungerer efter hensigten. Som grundejer står du selv for denne del af arbejdet. 

Vi har samlet alt du har brug for at vide som grundejer på en separat side.

Naturen vi beskytter

Gevinsten for natur og vandmiljø ved separatkloakering er færre overløb med regnfortyndet spildevand, fordi regnvand og spildevand adskilles. Regnvand renses og forsinkes i et regnvandsbassin før udledning til recipienten.

I Skovby Nord vil det gavne Hørslev Bæk og Lyngbygård Å, som bækken afvander til, og i sidste ende Brabrand Sø i Aarhus Kommune, som åen har forbindelse til. 

Lyngbygård Å

Kontakt

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsynings projektledere har ansvar for anlægsprojektet og kloakkerne i offentlig vej, og kan besvare henvendelser om anlægsprojektets forløb og detaljer, samt om det offentlige kloaksystem og tilslutningen til det.

Kontakt forsyningen på   service@skanderborgforsyning.dk 


Skanderborg Kommune Spildevand
Skanderborg Kommune er myndighed for kommunens spildevandsplan og afgør, hvor Skanderborg Forsyning skal forny kloakkerne, samt føre kontrol med separatkloakering på privat grund. Det er også kommunen der giver nedsivningstilladelse til håndtering af regnvand på egen grund. Du kan på kommunens hjemmeside (eksternt link) finde ansøgningsskemaer, information vedrørende påbud om separatkloakering, samt håndtering af regnvand på egen grund.

Kontakt på tlf. 87 94 77 22 / mail:  spildevand@skanderborg.dk