En regnvåd gade omkring Tippethøj

Klimatilpasning på Tippethøj

Grundet stadigt tiltagende regnmængder og klimahændelser på Tippethøj har Skanderborg Byråd udpeget Tippethøj som et område, der skal klimasikres. På vegne af Skanderborg Kommune stod Skanderborg Forsyning for gennemførelsen af projektet.

Boligområdet Tippethøj i Ry er særligt udsat for oversvømmelser under kraftige regnskyl, fordi overfladevand strømmer til området fra et stort opland. 

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har derfor udført klimatilpasningsprojekt i området, der ved hjælp af strategisk placerede volde og grøfter og særlige belægninger på stier leder vandet udenom boligerne og videre ud i vandløb og bassiner, bl.a. ved at benytte veje og stier som vandveje. Kun i alt 80 meter rør er brugt – resten af strømningsvejene løber i terrænet.

Løsningen er fundet i samarbejde med grundejerforeningen Tippethøj og Skæphøj samt enkelte grundejere. Ud fra opmålinger og beregninger af vandmængderne der strømmer til området, udformede Landskabsarkitekt Terranova et oplæg og en skitse til en løsning på klimaudfordringerne lokalt. Skitseprojektet dannede grundlag for dialog med grundejere, der så vidt muligt indgik i den endelige løsning. 

Vandløb ved Tippethøj
Vandtunnel under vejen

Tippethøj oplevede i 2019 tre store skybrud, hvor anlægget viste dets berettigelse. Ikke kun til grundejernes tilfredshed – også forbipasserende er blevet imponerede over mængden af vand, der kommer gennem kvarteret, og hvordan anlægget afværger oversvømmelser af ejendomme.