Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære vandforbruger,
En mindre driftsforstyrrelse på vandværket kan give misfarvet drikkevand.
Misfarvningen er ikke sundhedsskadelig, så du kan trygt drikke vandet.
Vi er i fuld gang med at udbedre driftsforstyrrelsen, men der kan gå op til et døgn før misfarvningen forsvinder.
Læs mere på https://www.skanderborgforsyning.dk/drikkevand/driftsforstyrrelser/misfarvet-vand
Venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

FN's verdensmål - Sådan bidrager vi

I Skanderborg Forsyning er vi meget bevidste om, at vores løsninger ikke kun skaber værdi lokalt. Vi har nemlig også en stor interesse i at bidrage med gode løsninger til de globale udfordringer, som er relateret til vand.

Vi løser lokale udfordringer med et globalt sigte

Bæredygtige løsninger er dybt forankret i virksomheden og en væsentlig del af vores DNA, som også afspejles i vores strategi. Derfor er arbejdet med FN's verdensmål og særligt verdensmål 6 om "rent vand og sanitet" en integreret del i vores forretningsmodel. Det er vores vej mod målene, men det er også målenes vej mod os og helt ind i strategiens kerne. 

Verdensmålenes rejse ind i Skanderborg Forsynings kerne

2015:

 • Allerede i marts 2015 skrev daværende bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning Henrik Müller og daværende miljøminister Kirsten Brosbøl om Skanderborg Forsynings rolle i de verdensmål, der først blev vedtaget 6 måneder senere. De skrev bl.a. at der presses på fra dansk side for ”effektive og ambitiøse udviklingsmål på bl.a. vand, som en del af FN’s kommende bæredygtige udviklingsmål”, og at Skanderborg Forsyning er et eksempel på ”at de kommunale vand- og spildevandsselskaber spiller en vigtig rolle” med målrettet lokalt arbejde med at udvikle effektive og miljøvenlige vandteknologiske løsninger sammen med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

 • September 2015 vedtog FN’s generalforsamling de 17 verdensmål efter den mest omfattende inddragelsesproces nogensinde. Miljøminister (valgt i Skanderborg) Kirsten Brosbøl pressede på for et separat mål på vand og lagde samtidigt sidste hånd på den danske vandvision frem mod 2025.

 

2016:

 • Forretningsudviklingsplan 2017 blev udarbejdet i efteråret 2016. Her står, at der skal udarbejdes en plan for arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål. Konkret fremgår følgende: ”De nye bæredygtighedsmål bør det moderne vandselskab have en plan for. Et første skridt kan tages i form af en første CSR-afrapportering og en plan for CSR i virksomheden samt en stillingtagen til i hvilket omfang, og hvordan vi vil efterleve FN’s bæredygtighedsmål.

 

2017: 

 • Maj 2017: Her afholder AquaGlobe seminar med forsyningens bestyrelse og AquaGlobes partnere, hvor der enstemmigt blev vedtaget, at AquaGlobes eksistensberettigelse ligger i verdensmål 6 og verdensmål 17.

 

 • Maj 2017: Årsrapporten for 2016 blev offentliggjort i maj 2017. Den indeholder også referencer til FN’s verdensmål – både under AquaGlobe og under ’Fremtiden’. Her skriver forsyningen: ”Med udgangspunkt i Den Danske Vandvision 2015 og FN’s verdensmål er der sat overordnet politisk retning for AquaGlobe. Fremtiden ser lys ud. Vi har fundet en model, der kombinerer øget eksport af dansk vandteknologi, vand og sanitet til verdens befolkning og brede innovative partnerskaber med tiltag, der gavner forbrugere og kunder i forsyningsområdet såvel som lokalsamfundet generelt.

 

 • November 2017: Skanderborg Kommune kommer med en revideret ejerpolitik, hvor verdensmålene har en prominent placering med fokus på verdensmål 6 om vand og sanitet, og mål 13 om energieffektivitet foruden generelt bæredygtighed og cirkulær økonomi. I Ejerpolitikken står: ”Byrådet ønsker, at Skanderborg Forsyning støtter op om FN’s Verdensmål, herunder initiering af tiltag i forhold til Mål 6 om sikring af adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet, samt Mål 13 om modvirkning og begrænsning af skader fra klimaforandringer”.

 

 • I november 2017 laver Skanderborg Forsyning også en CSR-rapport for 2017 som specificeret i Forretningsudviklingsplan 2017. Den nævner AquaGlobes fokus på verdensmål 17 og verdensmål 6. Desuden kommer den omkring de mange mål, forsyningens arbejde bidrager til overordnet. Det er mål 3 om sundhed og trivsel, mål 6 om rent vand og sanitet, mål 8 om anstændige job og bæredygtig vækst, mål 9 om industri, infrastruktur og innovation, mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mål 13 om klimaindsats og energieffektivitet, mål 14 om liv i havet, mål 15 om liv på land, og mål 17 om partnerskaber for handling.

 

 • I november 2017 udgiver AquaGlobe partnerne AVK, Kamstrup, Silhorko-Eurowater og forsyningen debatoplægget ’Skanderborg er vandbranchens svar på Silicon Valley’ op til kommunevalget. Her skriver de at: ”Adgang til rent vand og sanitet er både FN’s verdensmål nr. 6 og helt centralt for at nå alle de andre verdensmål. Der har Skanderborg en styrkeposition” og ”En erhvervspolitik målrettet vand vil kunne tiltrække vækst, jobs og turister til Skanderborg – og derved gavne hele kæden af relaterede virksomheder og underleverandører indenfor stål, IT og service. Det vil gavne natur og vandmiljø, og være et stærkt udgangspunkt for en ambitiøs verdensmål-strategi”. Desuden opfordrer de kommunen til at inddrage vandvirksomhederne i en ambitiøs kommunal verdensmålsstrategi for Skanderborg.

 

2018:

 • Januar 2018: Partnerne i AquaGlobe publicerer kronikken ’Verden står midt i en vandkrise med uoverskuelige konsekvenser’ i Jyllands-Posten. Her skriver de om AquaGlobe: ”Der er behov for at se på vores egen rolle, de løsninger, vi allerede har, samt vores ansvar for, at de når ud og gør en forskel for de mennesker, der har brug for dem. FN’s verdensmål har potentialet til at sætte markedskræfterne for vognen med kurs mod en bedre verden. Det er faktisk den eneste måde, vi kan få råd til at gøre en forskel, der rigtigt batter noget. Men der er stadig mange barrierer forude”.

 

 • Sammen med den danske vandbranche tager AquaGlobe til IWAs verdenskongres for vand i Tokyo for at få overdraget værtskabet i 2020. Her medbringer RegionMidts Coast to Coast Climate Challenge en udbygget version af vores story map med klimaprojekter rangeret efter verdensmålene.

 

 

 • April 2018: I regi af recertificering af ISO-standarder arbejder Skanderborg Forsyning SDG’erne ind. Dette arbejde pågår internt.

 

 • April 2018: Skanderborg byråd beslutter at lave en SDG-strategi for kommunen og i debatten nævner politikerne eksplicit Skanderborg Forsyningen som deltager. Det fremgår af referatet fra byrådsmødet, at: ”Der skal udarbejdes en kortfattet redegørelse, der beskriver, hvordan Skanderborg Kommune konkret kan arbejde med at implementere FN’s verdensmål internt i den kommunale organisation og eksternt ift. borgere og virksomheder” og ”at der i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen rettes henvendelse til kommunale selskaber for at få inddraget den viden, som findes her i forhold til arbejdet med målene”.

 

 • Marts 2018: Skanderborg Forsyning udruller guiden for SDG’erne på alle projekter og formidler det gennem story maps på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

 

 • Maj 2018: Skanderborg Forsyning laver en årsrapport 2017 med SDG'ere for hvert tiltag og en prioritering af dem i dråbeform iht. til kernen i strategien. Det fokuseres på verdensmål 6 om rent vand og sanitet med mål 11 om klimatilpasning, 13 om energieffektivitet, 15 om miljøindsats og 17 om partnerskaber. Desuden viser dråben hvordan disse mål er forudsætningen for andre mål og har afledte effekter på de resterende.

 

 • I forbindelse med besøg fra Udenrigsministeriets eksportrådgivere i AquaGlobe juni 2018 udarbejdede forsyningen en plakat med verdensmålene. Plakaten fokuserer på mål 6 om vand og sanitet, mål 11 om klimatilpasning, mål 17 om partnerskaber og mål 13 om energieffektivitet. Plakaten hænger nu på forskellige ambassader over hele verden.

 

 • Juni 2018: Bestyrelsen lægger grunden til strategien for de næste fire år. Dette arbejde skal munde ud i en ny strategi for tiden indtil 2022, der skal ligge klar i efteråret 2018. Bestyrelsen giver et klart mandat til, at forsyningen arbejder videre med en strategi for sit bidrag til FN’s verdensmål både internt i organisationen, i forsyningsområdet og globalt.