Skanderborg Forsyning hæver priserne

Priserne på vand og spildevand fra Skanderborg Forsyning stiger. Det sker som en konsekvens af de generelle prisstigninger i samfundet og behovet for fortsat at investere i vedligeholdelse af infrastruktur og klimatilpasning.

Det bliver dyrere at komme af med sit spildevand og at bruge rent vand fra hanen. Skanderborg Forsyning hæver priserne for at håndtere spildevand og levere drikkevand til kunderne.

Prisstigningerne sker på baggrund af øgede udgifter til drift og vedligeholdelse samt udgifter til investeringer i klimatilpasning og fremtidssikring af infrastrukturen til vand og spildevand. 

Det er desværre nødvendigt med prisstigninger, for at vi fortsat kan løse den vigtige opgave med at sikre sundhed og velfærd gennem rent vand og spildevandshåndtering. Vi oplever stigende udgifter, fordi priserne stiger på alt fra it-systemer til vedligeholdelse og byggeri. Samtidig ønsker vi at fremtidssikre og bidrage til den grønne omstilling og klimatilpasning. Det kræver investeringer nu og i fremtiden,” siger bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen. 

Skanderborg Forsyning hæver priserne med ca. 12 procent på både vand og spildevand. De nye takster er trådt i kraft fra den 1. januar 2024.  

Skanderborg Forsyning har lagt en plan for investeringer i de kommende år, og det inkluderer bl.a. en ny strukturplan for drikkevand, der betyder, at der skal etableres et nyt vandværk i Skanderborg By. På Spildevandsområdet skal håndteringen af spildevand samles på færre og mere moderne renseanlæg. Samtidig er der omfattende projekter med separatkloakering og klimatilpasning flere steder i kommunen. 

Det er Skanderborg Forsynings bestyrelse, der fastsætter taksterne, altså priserne, for vand og spildevand. Byrådet godkendte taksterne på byrådsmødet den 20. december 2023.  

Forsyningsselskaber er reguleret efter vandsektorlovgivning i forhold til, hvor meget selskabet må opkræve fra kunderne. Alle pengene bliver brugt til drift og investeringer, da et forsyningsselskab ikke må have overskud og opererer efter det, der kaldes hvile-i-sig-selv-princippet.

Skanderborg Forsyning har mere end 20.000 spildevandskunder og godt 7.000 drikkevandskunder. 

Fakta om takster for vand og spildevand

  • Vandprisen består af et fast, årligt bidrag og et variabelt bidrag baseret på forbrug
  • En kubikmeter – 1.000 liter – drikkevand stiger fra 17,96 kroner til 19,21 kroner for forbrugeren med et fast årligt bidrag per boligenhed på 650 kroner (650 kroner i 2023)
  • Afledning af en kubikmeter spildevand stiger fra 44,38 kroner til 51,25 kroner med et fast årligt bidrag per spildevandsstik på 875 kroner (750 kroner i 2023)
  • En gennemsnitshusstand i Skanderborg Kommune bruger godt 81 kubikmeter vand om året, mens en stor børnefamilie bruger omkring 170 kubikmeter.
  • Prisstigningerne i Skanderborg Forsyning vil give en årlig merudgift på 786 kroner ved et forbrug på 81 kubikmeter og 1.506 kroner for en stor familie, der forbruger 170 kubikmeter.