En gæst på vej hjem giver et thumbs up-tegn med hånden, på vej ud fra Aquaglobes hovedindgang

Spørgelystne vandfolk så vandløsninger i Skanderborgs AquaGlobe

Skanderborg Forsyning og forsyningens samarbejdspartnere i AquaGlobe har haft besøg af et halvt hundrede delegerede fra den internationale vandkongres WWCE i København som led i en ”technical tour”, der sendte deltagerne ud i Danmark for at se på udvalgte

I forlængelse af den internationale vandkongres WWCE, som netop har været afholdt i København, var det muligt for nogle af de omkring 10.000 delegerede på kongressen at forlænge opholdet i Danmark med såkaldte ”technical tours” – tekniske ture – rundt i landet for at se nærmere på danske vandløsninger. 

Skanderborg Forsyning havde i den forbindelse besøg af den tekniske tur ”Water for Smart Liveable Cities”, hvor målet var at fremvise vandtekniske løsninger, der samtidig er med til at gøre Skanderborg Kommune til et godt sted at bo.

Knap 50 delegerede fra 17 lande og med mange forskellige fagligheder tilbragte halvanden time i AquaGlobe – forsyningens hovedbygning og center for vandløsninger – med faglige oplæg, networking og frokost.

De blev budt velkommen med en introduktion til AquaGlobe og forsyningens udviklingsarbejde af bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen. Derefter blev delegationen opdelt i fire mindre grupper, som cirkulerede rundt i bygningen og på renseanlægget til stande, hvor partnervirksomheder til AquaGlobe holdt oplæg om projekter udsprunget i Skanderborg. På den måde kom alle rundt til alle stande, og fik her en kort, koncis præsentation af hvert projekt, efterfulgt af spørgsmål og dialog.

Martin Frausing Poulsen glæder sig over, at turen til AquaGlobe var fuldt booket og at AquaGlobe-projekterne er interessante for vandfolk med så bred faglig og geografisk baggrund.

Det var en god dag og en dag, vi havde set frem til længe efter to års coronaaflysninger. AquaGlobe kunne virkelig leve op til sit formål som et sted, hvor der bliver udviklet løsninger og delt viden inden for vand, som er så vigtigt for hele kloden og alle os mennesker. Vi er langt fremme i Danmark på dette felt og her i Skanderborg har vi gjort os mange erfaringer med at udvikle løsningerne i tværgående samarbejder. Derfor har vi en forpligtelse til at udbrede vores viden. Og så kommer der også meget ud af at lytte til de behov, der er verden rundt, og hvordan vi kan bidrage til at opfylde dem i værdiskabende, fremtidige partnerskaber,

Fosfor, vandmålere, klimatilpasning og software
SUEZ åbnede dørene til Densadeg XRC, fosforrenseløsningen som blev taget i brug på renseanlægget i 2020, og som skal gavne de søer, der modtager det rensede spildevand fra Skanderborg Centrale Renseanlæg på Døjsøvej.

Kamstrup viste deres akustiske vandmålere, som reducerer vandspild ved at spore skjulte lækager og derved potentielt kan spare både forsyning og forbrugere for dyrt og ineffektivt vandspild.

WaterITech, en iværksættervirksomhed, som har kontor hos Skanderborg Forsyning, præsenterede deres softwareløsninger for overvågning og forudsigelse af vandkvalitet til brug for bl.a. varsling af badevandskvalitet.

Skanderborg Forsyning stod selv for den fjerde stand på dagen, som gav indblik i proces og borgerinddragelse bag de mange klimaprojekter, som er anlagt i Skanderborg Kommune siden 2013, med fokus på Låsby Søpark.

Modellen med stande i og omkring AquaGlobe blev taget godt imod af partnervirksomhederne og nysgerrigheden blandt de delegerede var intakt, selvom de fleste havde været i gang hele ugen, først på WWCE i Bella Center i København og siden på technical tour over to dage.

Arrangementet var en god mulighed for at dele SUEZ' resultater med delegerede fra hele verden og for at vise vores tekniske løsning til håndtering af regnvandsoverløb og fjernelse af fosfor med udgangspunkt i det meget følsomme vandmiljø i Søhøjlandet. Vi kunne vise et fungerende anlæg i Skanderborg og demonstrere vores ekspertise i forbedring af lokale økosystemer. Det håber vi kan inspirere de delegerede til at gennemføre lignende tiltag hos dem selv,

AquaGlobe sætter gode rammer for et arrangement som den tekniske tour i forlængelse af IWA, men vi var spændte på om de delegerede var helt flade efter Bella Centret. Heldigvis oplevede vi de besøgende som interesserede i alle aspekter af programmet. Vi oplevede stor interesse for de projekteksempler, vi præsenterede i relation til vores softwareløsninger, der giver vandoperatører holistisk indsigt i vandoplandes afstrømningsforhold samt overblik over vandkvalitet i recipienter. Navnlig eksemplerne på vandkvalitetsprognoser for drikkevandsreservoirs blev genstand for mange uddybende spørgsmål fra delegerede fra bl.a. USA, Norge og Kina, hvor overfladevand spiller en nøglerolle i drikkevandsforsyningen,

Efter rundturen til standene bød Skanderborg Forsyning på frokost, hvor dialogen mellem besøgende og partnervirksomheder fortsatte, inden de sidste fik løsrevet sig og steg på bussen, som kørte til tourens sidste stop.

Technical tour til Fyn og Jylland var arrangeret af State of Green og gik foruden Skanderborg Forsyning til Ejby Mølle renseanlæg, Klimabyen i Middelfart, Carlsberg i Fredericia, Legohouse og Billund Biorefinery samt DHI i Aarhus.