Gå til indhold

Klageadgang

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vand- og spildevandsforsyningen for:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere oplyst, at lovens udgangspunkt er, at der kan klages over alle forhold, samt at det kan forventes, at nævnet ikke vil behandle tvister, som en myndighed har truffet afgørelse om. Endeligt er det oplyst, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil informere nærmere på www.forbrug.dk om eventuelle fremtidige afgørelser, der belyser hvilke tvister, der ikke kan behandles i henhold til de nye regler, der trådte i kraft 1. oktober 2015.