Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Forstå din regning

Du får to årlige regninger fra Skanderborg Forsyning – i februar og august – hvor du betaler forud for dit forventede vandforbrug det næste halve år. Regningen i februar indeholder også årsopgørelsen, som viser dit reelle forbrug for det foregående år. Hvis du har brugt mere eller mindre end forventet, er det opgjort som en del af februar-regningen.

Skanderborg Forsyning leverer rent vand til omkring 6300 husstande og afleder og behandler spildevand (vandafledning) for omkring 20.000 husstande. De fleste af vores kunder får derfor kun regning for vandafledning, men en stor del får regning for både rent vand og vandafledning.

Vi sender regninger ud til forbrugerne to gange om året, i februar og august, med betalingsfrist i henholdsvis marts og september.

Aconto og årsopgørelse
Regningerne er aconto, det vil sige at du betaler for dit forventede forbrug det pågældende halvår. Acontobeløbet er baseret på det foregående års forbrug eller – hvis du er flyttet til forsyningsområdet for nylig – et skøn over dit forbrug.

Årsopgørelsen er en del af regningen i februar og opgør dit reelle forbrug for det foregående år baseret på aflæsning af din vandmåler. Hvis du har brugt mere eller mindre, end du har betalt aconto, er det modregnet i det aconto-beløb, du betaler på regningen.

Årsopgørelsen følger kalenderåret.

Hvad betaler jeg for?
Din regning fra Skanderborg Forsyning består generelt af tre udgifter, som giver det samlede beløb.

  • Forbrug af rent vand – hvis du får dit rene vand fra os
  • Betaling for afledning og rensning af dit spildevand (vandafledning)
  • Øvrige omkostninger

Rent vand er alt det vand, du bruger fra vandhaner, vaskemaskiner, havevanding, toilet, bad mm. 

Øvrige omkostninger forbundet med vandforbrug er statsafgift og drikkevandsbidrag til beskyttelse af grundvandet, samt et fast årligt bidrag per boligenhed.

Vandafledning er alt det vand, du har brugt, og som du betaler Skanderborg Forsyning for at aflede og behandle på renseanlægget. Beregningen af vandafledning følger dit forbrug af rent vand. 

Øvrige omkostninger forbundet med vandafledning er et fast årligt bidrag per spildevandsstik.

Du skal også betale et gebyr for at få tilsendt en regning med brev, som du dog kan undgå ved at tilmelde regningen til betalingsservice, eller vælge at få den tilsendt i E-boks eller per mail.

Vores takstblad, som du finder her forklarer priser og øvrige omkostninger i yderligere detaljer.

Du får dine regninger i marts og september, og du betaler dit forbrug forud - baseret på dit forbrug sidste år eller et skøn ud fra din husstand, hvis du lige er flyttet til vores forsyningsområde. 

Din regning består af forskellige poster, der giver den samlede pris:

  • Dit forbrug af drikkevand.
  • Afledning og rensning af dit spildevand.
  • Evt. ekstra gebyrer.

Mængden af drikkevand og spildevand er altid den samme, nemlig dét, du aflæser på vandmåleren. Du skal altså også betale for spildevand, selv om det ikke er ledt ud i kloakken, men måske bruges til at vande græsplæne.  

Hvad betyder de forskellige ord på min regning?

Serienummeret på din vandmåler, som data om dit forbrug kommer fra. Der er forskel på hvilken måler du har, alt efter hvor du er vandkunde. Dit målernummer fremgår af din regning, som vist nederst her på siden. Læs mere om målere og data fra dem her.

Hvis du ikke allerede betaler med BetalingsService (PBS), kan du tilmelde dig ved login på MinForsyning, eller i din netbank, ved hjælp af de tre tal, der står under din adresse på indbetalingskortet: PBS-nr., Deb.grp.nr. og Kunr. Når du er tilmeldt BetalingsService, sparer du et gebyr og sikrer, at dine regninger bliver betalt til tiden.

Kundenummeret kan du bruge til at logge ind på MinForsyning, hvor du kan finde dine regninger og forbrug. Du skal også have kundenummeret klar, hvis du ringer til os. Så kan vi hurtigere hjælpe dig. Dit kundenummer fremgår af din regning, som vist nederst her på siden.

Bruger du til at logge ind på selvbetjeningen MinForsyning. Koden står i øverste højre hjørne af regningen. Du har også mulighed for at logge ind med NemID.

Vi sender regningen til din bopælsadresse, men forbrugsstedet kan godt være en anden adresse – f.eks. et sommerhus eller en udlejningsejendom. Derfor kan du også få flere regninger fra os.

Din vandmåler måler dit vandforbrug, som vi bruger til at beregne din betaling for rent vand og vandafledning. Hvis din måler er fra Skanderborg Forsyning, fjernaflæser vi den til brug ved årsopgørelsen. Hvis du får dit rene vand fra et privat vandværk, modtager vi din årsaflæsning fra vandværket.

Du betaler for dit vandforbrug forud som aconto for et halvt år ad gangen, som dermed er din acontoperiode. Acontobeløbet er baseret på foregående års forbrug eller – hvis du er flyttet til forsyningsområdet for nylig – et skøn over dit forbrug. Hvert år i februar sender vi en årsopgørelse som viser, om du har brugt mere eller mindre vand end forventet det forgangne år.

Afregningsperioden på regningen i februar er det forgangne kalenderår. Hvis du har betalt for meget eller for lidt i aconto i forhold til det faktiske forbrug i løbet af året, bliver det modregnet i acontobeløbet for det første halvår.

Vi opkræver en lovpligtig afgift til staten for dit drikkevand.

Stat og kommune bruger drikkevandsbidraget til at beskytte grundvandet, blandt andet med sprøjtefri zoner ved boringer.

Det faste bidrag er en afgift, som bliver brugt til vedligeholdelse og udvikling af vandforsyningen og spildevandsafledningen - fra boringer og vandværker til ledninger og rør, der transporterer rent vand ud til dig og spildevandet væk igen. Alle forsyningskunder bidrager med den samme afgift uanset vandforbruget.

På din regning for rent vand hedder afgiften ’fast bidrag’ og på din regning for spildevand hedder afgiften ’fast bidrag spildevand’.

Vandafledningsbidraget er den kubikmeterpris, du betaler for afledning og rensning af spildevandet. Mængden af spildevand svarer til den mængde af rent vand, du forbruger.

Tillæg til drikkevandstaksten på 1,25 kr. per kubikmeter, som går ubeskåret til investering i grundvandssikkerhed gennem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde, som alle vandværker i Skanderborg Kommune er medlem af. 

Her finder du dit kundenummer på regningen

Kundenummeret står øverst i højre hjørne på regningen

Her finder du dit målernummer på regningen

Du finder dit målernummer i øverste højre hjørne på din regning