Gå til indhold

Forsyning med fart på gennem corona

Separatkloakering, klimatilpasning, fremtidig struktur for drikkevandsforsyning og spildevandshåndtering, og fokus på kerneopgaveløsning for borgerne. Det har været temaerne i 2020 for Skanderborg Forsyning, der trods benspænd fra corona og strategisk omstilling i ledelsen fastholdt et rekordhøjt aktivitetsniveau.

Skanderborg Forsynings årsrapport for 2020 er netop godkendt på generalforsamlingen i Skanderborg Byråd. En årsrapport, der vidner om et travlt år med høj aktivitet på især anlægsprojekter, vedligeholdelsesarbejde og strukturplaner, som er blevet holdt i gang trods skiftende coronarestriktioner og mere arbejdstid på hjemmekontoret end i administrationsbygningen på Døjsøvej.

De mange aktiviteter kan tydeligt ses i tallene for året, der gik, hvor der er stigning på de fleste parametre. Årets resultat ligger på godt 45 mio. kroner med en samlet omsætning på godt 140 mio. kroner, en stigning fra henholdsvis knap 13 mio. kroner og godt 107 mio. kroner i 2019.

Stigningen i omsætning skyldes dels øgede tilslutningsbidrag, især fra mange byggemodninger, og dels øgede indtægter fra vandafledningsbidrag, efter taksten for at få renset en kubikmeter spildevand i Skanderborg Kommune steg med fire kroner fra årets begyndelse.

Den øgede takst er gået til at igangsætte og gennemføre flere anlægsprojekter til fremtidig spildevandshåndtering, hvor flere byer i 2020 fik nye separatkloakker, f.eks. Gammel Skovby og Voerladegård. Forsyningens investeringer udgjorde i 2020 knap 142 mio. kroner – en stigning svarende fra året før på knap 61 mio. kroner.

Du kan dykke ned i den fulde årsrapport her.  

Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, takker for den politiske opbakning til årsrapporten og roser medarbejderne for at klare et udfordrende år med fokus på effektivitet, kvalitet og god opgaveløsning for borgerne.

”Skanderborg Forsyning spiller en vigtig rolle i at understøtte Skanderborg Kommune ønsker om vækst og forsyningssikkerhed på den ene side og hensyn til vores værdifulde miljø og natur på den anden. Derfor er jeg glad for, at generalforsamlingen har godkendt en årsrapport, der viser, at Skanderborg Forsyning arbejder hårdt og dygtigt med at fremtidssikre forsyningsopgaven i kommunen. Jeg vil samtidig gerne takke ledelse og medarbejdere i forsyningen for at holde kerneopgaven, den sikre drift og udviklingen for øje i et meget udfordrende år,” siger Martin Frausing Poulsen.

Fremtidens drikkevandsforsyning planlagt

For Skanderborg Vand, Skanderborg Forsynings drikkevandsselskab, var hovedopgaven i 2020 at klarlægge den fremtidige struktur, der skal sikre rent vand til forbrugerne i Skanderborg, Gram, og Stilling, samt Voerladegård, som i 2020 vedtog at fusionere med Skanderborg Forsyning fra 2021. Fremover skal forbrugerne have vand fra to vandværker – Fredensborg og Stilling, mens grundvand skal pumpes op fra fire indvindingsområder.

Et stort skridt på vejen mod mere forsyningssikkerhed fremover blev taget med flere anlægsprojekter. Dels anlæggelsen af en ringledning i Skanderborg by, der bedre kan håndtere fremtidige spidsbelastninger, og dels nye prøveboringer efter grundvand i Anebjerg-området.

Separatkloakering og en mere effektiv spildevandsstruktur

Med en øget takst til rådighed fra årets begyndelse har fokus i Skanderborg Spildevand, forsyningens spildevandsselskab, været på at øge tempoet på separatkloakeringer i områder af kommunen, hvor der stadig er fælleskloak, blandt andet i Voerladegård og Gammel Skovby. Desuden har det været en vigtig opgave at følge med de mange byggemodninger i kommunen.

Samtidig har det været lagt et stort arbejde i at undersøge den fremtidige spildevandsstruktur, der skal effektivere håndteringen af spildevand i kommunen med både miljøgevinst og en sikrere drift som mål.

På det centrale renseanlæg i Skanderborg er Densadeg XRC blevet integreret i driften i 2020 – et nyt trin i renseprocessen, der forventes at kunne halvere anlæggets udledning af fosfor til det omkringliggende vandmiljø, der er forbundet med Gudenåsystemet.

Fælles fokus på kerneopgaven

Også i de administrative funktioner i Skanderborg Forsyning har der været fokus på at sikre driften og give vand- og spildevandsforbrugerne i Skanderborg Kommune den bedst mulige betjening og oplevelse af forsyningens arbejde.

Derfor er arbejdet med data, digitalisering, kundeservice, kommunikation og udvikling af nye projekter i AquaGlobe blevet styrket og fokuseret i 2020 til at understøtte forsyningens kerneopgave – at levere drikkevand af høj kvalitet og rense spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og miljø.

 

Fakta om Skanderborg Forsynings 2020

1,1 mio. kubikmeter drikkevand leveret til knap 6600 forbrugere ad 290 km drikkevandsledninger med blot 6 % vandtab.

4,8 mio. kubikmeter spildevand ledt gennem 1149 km spildevandsledninger til fem renseanlæg.

429 km er nu den samlede længde af regnvandsledninger i kommunen og 84 % af kloaknettet er nu separatkloakeret, så regn og spildevand bliver ledt i hvert sit system.

20 overløbsmålere og 17 nedbørsmålere installeret for at give bedre data til planlægning af anlægsprojekter og vedligehold.

Omkring 80 deltagere på virtuelt borgermøde om kommende separatkloakering i Stjær var et af flere velbesøgte arrangementer afholdt online på grund af coronarestriktioner.

80 % af vandforbrugerne er nu dækket af antennenetværk, der skal give bedre og hyppigere data om vandforbrug i forsyningens selvbetjeningsløsning MinForsyning.