Gå til indhold

Lille prisstigning på drikkevand skal gøre stor forskel for grundvandet

Skanderborg Forsynings takster for 2021 betyder uændret pris på spildevandsafledning, mens forbrugerne skal betale 1,25 kr. ekstra per kubikmeter drikkevand. Takststigningen på drikkevand går direkte til investering i grundvandssikkerhed gennem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde.

Skanderborg Byråd har på byrådsmødet den 16. december 2020 godkendt taksterne for 2021 for Skanderborg Forsyning. Taksten for afledning af spildevand er i 2021 uændret i forhold til 2020, mens taksten for drikkevand stiger med 1,25 kroner per kubikmeter.

Skanderborg Forsyning er med i Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og den lille takststigning går ubeskåret til foreningens arbejde med grundvandsbeskyttelse. Foreningen blev stiftet i 2019 med alle vandværker i kommunen som medlemmer for i fællesskab at håndtere de vedtagne indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcerne i Skanderborg Kommune og dermed også de erstatningsbeløb, som skal betales til berørte lodsejere.

Nødvendig udgift
Takststigningen følger vandforbruget og vil give en gennemsnitligt vandforbrugende dansk husstand på fire mennesker en årlig merudgift på omkring 200 kroner. Et mindre beløb, som altså skal gøre en stor forskel for sikring af det lokale grundvand, der bliver til fremtidens drikkevand.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, tror derfor på at takststigningen for 2021 er godt givet ud.
”Grundvandet er en livsvigtig ressource, som det er vigtigt at beskytte, samtidig med at der i Skanderborg Kommune skal være plads til befolkningstilvæksten i de kommende år. Kun ved at samarbejde på tværs om grundvandsbeskyttelse og i fællesskab bidrage til erstatninger til lodsejere, der bliver pålagt beskyttelsen, kan vi sikre denne balance for fremtiden. Derfor er det ansvarligt og nødvendigt, at vi nu må øge taksten for drikkevand fra Skanderborg Forsyning på linje med øvrige vandværker i kommunen,” siger Martin Frausing Poulsen.

Uændrede takster for spildevand
Mens forbrugerne hos Skanderborg Forsyning altså skal betale en smule mere for drikkevand, er taksterne for 2021 uændret for spildevandsafledning til offentlig kloak og for tømningsordning hos de forbrugere, der ikke er koblet på kloaknettet.

Alle takster for 2021 kan findes her.

Nye leveringsbestemmelser
På byrådsmødet den 16. december blev også Skanderborg Forsynings nye leveringsbestemmelser godkendt. Leveringsbestemmelserne regulerer forholdet mellem Skanderborg Forsyning som leverandør og Skanderborg Forsynings kunder og er blevet opdateret, præciseret og gjort mere læsevenlige.

Find vores leveringsbestemmelser her.

Fakta om vandforsyningen i Skanderborg Forsyning
I 2020 fik knap 6.400 forbrugere i Skanderborg og Herskind deres drikkevand fra Skanderborg Forsyning. Det tal vokser i 2021 til godt 6.700, når forsyningsselskabet fusionerer med Voerladegård Vandværk og får ansvaret for drikkevandsforsyningen til omkring 350 forbrugere i Voerladegård området.

På grund af Skanderborg Kommunes store befolkningstilvækst har Skanderborg Forsyning igangsat flere projekter, der skal give større forsyningssikkerhed for drikkevand fremover.

I slutningen af 2020 fik den del af Skanderborg Forsynings vandforbrugere, der har fjernaflæst vandmåler, adgang til at se deres vandforbrug på timebasis på selvbetjeningsløsningen MinForsyning.

OBS: Statsafgiften på drikkevand gælder til og med den 31. januar, hvorefter den stiger til 7,96 kr.