Gå til indhold

Elektronisk værktøj skal skabe klimavenlig kultur på renseanlægget

De fleste forsyninger har reduktion af miljøpåvirkning højt placeret på dagsordenen. Hos Skanderborg Forsyning er dette område helt centralt i virksomhedens strategi 2022 og kerneforretning, og derfor har virksomheden nu implementeret daglig CO2-rapportering. Målet er en kulturændring.

Tekst: Carina Cupit Bayley, Projektingeniør

En fremtidig med CO2-neutral drift af renseanlæg udgør en vigtig brik i Skanderborg Forsynings strategiske arbejde. Derfor har virksomheden netop implementeret et projekt, der giver forsyningen daglig online rapportering af CO2-udledningen fra Skanderborg Centralrenseanlæg. Rapporteringen skal dels sikre, at anlægget dagligt drives under miljøvenlige vilkår, dels skal den fungere som videnskortlægning i ambitionen om at nedsætte virksomhedens carbon footprint.


CO2 udledning visualiseret på dashboard


Den daglige CO2-udledning fra renseanlægget drives af en række CO2-poster, hvoraf elforbrug og lattergasemission fra procestankene udgør de største cost drivers. Kort fortalt fungerer den daglige rapportering således, at de enkelte CO2-poster dagligt registreres via onlinemålere med forbindelse til SCADA systemet samt via indtastninger i et portalprodukt, som samlet videresendes til SQL serveren. Herfra visualiseres CO2-udledningen fra anlægget i en Power BI dashboardløsning. Carina Cupit Bayley, der er projektleder på det nye tiltag ser flere fordele ved, at rapporteringen nu sker dagligt og bliver synliggjort på en skærm i driftskontoret.


Visualiseringen af den daglige CO2-udledning skal være med til at sikre en miljøvenlig drift af renseanlægget. Dashboardet informerer os både om den aktuelle CO2-udledning og giver samtidig et overblik over, hvor meget vi udleder hen over året. Vi kan nu følge, hvor meget CO2, der udledes pr. m3 renset spildevand, hvor stor en del af udledningen, der kan tilskrives de biologiske processer, og hvorvidt processerne drives under optimale forhold. Yderligere har vi mulighed for, at visualisere og evaluere miljøpåvirkende initiativer på renseanlægget”, siger hun.

Et eksempel er energibesparende OXxOFF-styring af beluftningen af procestanken. CO2-rapporteringen giver forsyningen mulighed for at følge klimapåvirkningen ved denne styringsændring, og virksomheden har dermed et bedre grundlag for at evaluere, hvorvidt energibesparelsen bidrager mere til CO2-reduktion end for eksempel øget lattergasudledning fra procestanken.

Fra videnskortlægning til en kultur

Foruden at visualisere klimapåvirkningen fra daglig drift og ændringer i anlægsforhold, skal online CO2-rapportering være med til at skabe en højere miljøbevidsthed hos både medarbejdere, partnere og besøgende hos Skanderborg Forsyning og AquaGlobe. Den langsigtede vision er en kultur, hvor CO2-reduktion indgår i virksomhedens beslutninger om alt fra leverandørvalg, indkøb af nye maskiner og komponenter og etablering af nye processtyringer.


Som forsyningsselskab udgør vi en væsentlig miljøpåvirkning, og det er vigtigt, at vi tager ansvar ved at reducere denne påvirkning, hvor det er muligt. Så CO2-reducerende tiltag bør indtænkes på tværs i forsyningen”, siger Carina Cupit Bayley.


Fakta:

I Skanderborg Forsyning er ’Ambitiøs miljøindsats’ et af de fire strategiske must win battles i 2022 strategien. Den ambitiøse miljøindsats støtter op om FN’s verdensmål nr. 13 klimaindsats og indgår i ledelsessystemet, som en del af virksomhedens ISO 14001 certificering.

Læs mere her i DANVAs magasin Danskvand.

Kontakt: