Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Partnerskaber giver løsninger til gavn for forbrugere, virksomheder og vandmiljøet

AquaGlobe er Skanderborg Forsynings udviklingsplatform og videns- og formidlingscenter. Her udvikler vi fremtidens vandløsninger i samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og lokalsamfundet. Samtidig formidler vi viden om udfordringer og løsninger.

Skanderborg Forsyning starter løbende nye projekter i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere, som kan styrke vores drift og den strategiske udvikling af Skanderborg Forsynings kerneopgaver. Det gør vi fordi vores erfaringer viser, at projekter, som bliver udviklet og udført i partnerskaber, skaber gode og langsigtede løsninger.

Forsyningen bliver således gennem sine aktiviteter til både en læringsplatform såvel som et sted, hvor nye løsninger og teknologier kan blive udviklet, testet og evalueret. 

Udviklingsprojekter skabt i samarbejde

Herunder ses eksempler på en række innovationsprojekter. Du kan læse mere om dem på vores Storymap ved at klikke på linket tilhørende de enkelte projekter.

DensaDeg XRC

Ny renseteknologiSkanderborg Forsyning har i samarbejde med partneren Suez etableret anlægget DensaDeg XRC, som efterpolerer udløbsvand fra renseanlægget under normal drift, og fjerner fosfor fra spildevandet i tilfælde af overløb ved ekstrem regn. Både den daglige efterpolering og den ekstra renseproces ved overløb har stor betydning for vandmiljøet i og omkring Svanesø, der modtager udløbsvandet fra renseanlægget.

Skanderupbækken

Klimatilpasning og rekreative oaser i byen

Skanderupbækken skal klimatilpasses, og i den forbindelse etablerer Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune nye grønne oaser omkring områdets regnvandsbassiner, som bliver hyggelige miljøer med fokus på biodiversitet,  fordybelse og læring om naturen.

Områderne er designet af Labland Architects med Skanderborg Kommune som Bygherre og Skanderborg Forsyning som rådgiver. 

Der har været afholdt to store borgermøder for ideer og input og en dialoggruppe har været medbestemmende i hele projektprocessen. 

Anebjerg

Skovrejsning for grundvandsbeskyttelse og bynær natur

Skanderborg Forsyning etablerer i 2021 ny drikkevandsboring i Anebjerg, et nyt boligområde mellem Skanderborg og Stilling-Gram, hvor rekreativ værdi og beskyttelse af grundvand smelter sammen. Området kan samtidig med bassiner og vandløb tilbageholde regnvand, så det siver ned til
grundvandsressourcerne i stedet for at oversvømme boligområder.

Projektet er et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Naturstyrelsen og Skanderborg Forsyning. 

Sikkert Søbad: Skanderborg Sø

Innovationsprojekt sikrer rent badevandI 2018 afsluttede Skanderborg Forsyning innovationsprojektet Sikkert Søbad sammen med Teknologisk Institut, Kilian Water, Stjernholm A/S, Amphi-Bac og Aalborg Universitet. Projektet undersøgte overløb af urenset spildevand fra kloaker til Skanderborg Sø ved kraftige regnskyl, samt hvordan det påvirker badevandskvaliteten. Konklusionen blev, at badevandet i Skanderborg Sø er af rigtig god kvalitet.

Det overpræsterende renseanlæg

Elitebakterier til SmukfestI Skanderborg vokser indbyggertallet til det tredobbelte under Smukfest-ugen, og derfor stiger vandforbruget og mængden af spildevand ligeledes med faktor tre under festlighederne. Skanderborg Forsyning og partnere har derfor fundet på flere innovative løsninger, som ved brug af intelligent styring, toptrænede rensebakterier og data fra tidligere festivaler sikrer, at både forsyning samt afledning og behandling af spildevand kan forløbe problemfrit under festivalen.

Fra Sortesø til Svanesø

En sø under forvandling


Svanesø var tidligere kendt som Sorte Sø, og blev i mange brugt til udledning af urenset spildevand, hvilket gennem årene medførte, at over 70 tons fosfor samlede sig i slam på søbunden. Skanderborg Forsyning indledte derfor et projekt med oprensning af søen i samarbejde med kommunen og en række partnere for at genetablere naturen. Ved hjælp af en flydende kæmpestøvsuger blev i alt 20.000 kubikmeter forurenet slam fra bunden af søen opsamlet og sendt til rensning.

Overløbssensorer

Teknologi til gavn for miljøetKraftig regn forekommer oftere og oftere, hvilket overbelaster kloaksystemerne og øger risikoen for overløb og opspædet spildevand i vandmiljøet. Derfor har Skanderborg Forsyning sammen med partneren Danova og Skanderborg Kommune skabt en løsning i form af målere, der kan overvåge overløbsbygværker, og regnvandssensorer, der løbende giver forsyningen viden om aktuelle nedbørsmængder.

Akustisk vandmåler hører utætheder

Ny teknologi og ny videnSkanderborg Forsyning og Børkop Vandværk har sammen med Kamstrup udviklet en ny vandmåler, som vil gøre det lettere at finde lækager på ledningsnettet. Samarbejdet har givet helt ny viden om lyd og støj fra lækager og brud på vandledninger.

Intelligent styring

Lavere energiforbrugIntelligent styring af vandforsyningen gennem anvendelse af forbrugerdata optimerer pumpedriften i Skanderborg Forsyning, hvilket giver god energibesparelse.

BReViU

Branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår.

Sammen med EnviDan, Skanderborg Kommune og Aarhus Universitet er Skanderborg Forsyning med i projektet BReViU, som skal definere en operationel metode, kan fastsætte nye myndighedskrav til indvinding og/eller udledning til et konkret vandløb, som bestemmer hvilken indvinding og/eller udledning, vandløbet kan håndtere.